Regulamin publikacji w kwartalniku

„Przegląd Prawa Medycznego”

 

1.     Przegląd Prawa Medycznego przyjmuje do publikacji (druk na łamach kwartalnika „Przegląd Prawa Medycznego” oraz publikacja w wersji elektronicznej w serwisie: https://przegladprawamedycznego.pl) prace z dziedziny prawa medycznego oraz nauk pokrewnych, przede wszystkim bioetyki.

2.     Otrzymane prace są wstępnie oceniane przez redakcję i kwalifikowane do publikacji na podstawie opinii sporządzonych przez dwóch zewnętrznych recenzentów, w warunkach zapewniających obustronną anonimowość.

3.     Podstawowym kryterium zakwalifikowania do publikacji jest naukowy charakter artykułu w sensie rozstrzygnięcia postawionych lub zreferowanych problemów o charakterze naukowym.

4.     Redakcja wdrożyła i stosuje zasady etyki publikacyjnej COPE https://publicationethics.org/core-practices

5.     Redakcja może:

5.1.  przyjąć tekst do publikacji bez poprawek autora,

5.2.  przyjąć tekst do publikacji pod warunkiem naniesienia poprawek,

5.3.  odrzucić tekst z powodu niedostatecznej jakości naukowej.

6.     Ponadto pod uwagę brane są następujące kryteria:

6.1.  czy zagadnienie jest ważne dla omawianej problematyki;

6.2.  czy rozwiązanie zagadnienia stanowi nowość w literaturze przedmiotu;

6.3.  czy podane argumenty uzasadniają konkluzję artykułu;

6.4.  czy stawiane tezy są sformułowane jednoznacznie;

6.5.  czy autor wykazuje dobrą znajomość literatury przedmiotu;

6.6.  czy tezy są poparte bibliografią i/lub argumentami autora;

6.7.  czy argumenty są wolne od poważnych błędów logicznych;

6.8.  czy artykuł jest wolny od nieuzasadnionych uogólnień empirycznych;

6.9.  czy cytowane prace ściśle wiążą się z tematem artykułu;

6.10.               czy artykuł jest poprawny językowo;

7.     Redakcja może odrzucić opracowanie nie mieszczące się w zakresie tematycznym czasopisma lub którego kształt stylistyczny jest rażąco nieprawidłowy.

8.     W razie wątpliwości, ostateczne decyzje co do publikacji podejmuje Kolegium Redakcyjne.

9.     Autorzy prac, w których wymieniane są nazwy firm lub nazwy handlowe produktów powinni dostarczyć wraz z pracą informację o braku konfliktu interesów w odniesieniu do wzmiankowanych firm lub produktów.

10.  Prawa autorskie odnośnie materiałów publikowanych w Przeglądzie prawa medycznego przekazane będą w całości wydawcy. Autor każdorazowo otrzyma jeden egzemplarz czasopisma z wydaną pracą. Materiały przyjęte do publikacji nie mogą być publikowane nigdzie indziej bez pisemnej zgody wydawcy.

 

Wytyczne dla Autorów

1.     Prace należy nadsyłać do Redakcji pocztą elektroniczną na adres: redakcja@przegladprawamedycznego.pl

2.     Prace zgłaszane do publikacji, co do zasady nie powinny przekraczać 15 stron znormalizowanego maszynopisu z odstępem 1,5, czcionką typu Times New Roman 12 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu.

3.     W pracy należy stosować przypisy dolne, które powinny spełniać następujące wymagania: czcionka typu Times New Roman 10 pkt, odstęp 1,0. Numeracja powinna być ciągła zaczynająca się od numeru 1.

4.     Do przesłanych materiałów należy dołączyć dane o Autorze:

4.1.  imię i nazwisko,

4.2.  stopień lub tytuł naukowy,

4.3.  nazwę oraz adres miejsca pracy,

4.4.  adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres pocztowy do korespondencji.

5.     Pracownicy naukowi proszeni są również o wskazanie uczelni macierzystej.

6. Redakcja nie publikuje przedruków. W związku z powyższym do pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez wszystkich Autorów, że praca nie została dotychczas wydrukowana lub skierowana do druku w innym czasopiśmie.

7.     Do artykułu powinny artykułu być dołączone:

7.1.  streszczenie pracy oraz tytuł w języku angielskim;

7.2.  oświadczenie, że materiały nie były jeszcze publikowane ani dostarczone do publikacji w innym czasopiśmie.

8.     Odpowiedzialność prawną za podanie nieprawdziwych danych ponoszą autorzy.

9.  Autorzy składający po raz pierwszy prace do publikacji w „Przeglądzie prawa medycznego” proszeni są o dołączenie krótkiej informacji o sobie (Curriculum Vitae).

10.  Autorzy publikujący w Przeglądzie Prawa Medycznego zobowiązani są do posiadania identyfikatora ORCID.

11.  Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów i śródtytułów.

12. Przesyłając artykuł, Autor udziela wydawcy – z dniem przyjęcia tekstu do publikacji – licencji na zasadach Creative Commons Uznanie Autorstwa- Bez Utworów Zależnych 4.0 Międzynarodowa

13.  Niniejszy regulamin nie dotyczy prac zamawianych przez redakcję czasopisma