Istota i charakter prawny zasad deontologii zawodowej lekarza

Autor

  • Julianna Ambroziak Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

prawo medyczne, zasady deontologii zawodowej lekarzaa, etyka lekarska, charakter prawny reguł etycznych

Abstrakt

Zasady deontologii zawodowej mają istotne znaczenie dla wykonywania zawodów zaufania publicznego. O etyce wykonywanego zawodu mówiono już w czasach antycznych. Z upływem czasu, zagadnienie to nabrało znaczenia również dla środowiska lekarskiego. W artykule zostało wyjaśnione, czym jest deontologia zawodowa, a także przedstawiona została historia rozwoju myśli na temat zasad etyki lekarzy. Uwaga została poświęcona w szczególności problematyce prawnego charakteru zasad deontologii zawodowej lekarzy. Wyjaśniono także wątpliwości powstające w przypadku występowania niezgodności pomiędzy normami prawnymi a regułami etycznymi.

Bibliografia

M. Boratyńska, P. Konieczniak P., Standardy wykonywania zawodu lekarza, [w] System Prawa Medycznego. Regulacja prawna czynności medycznych (red. nacz. E. Zielińska) Tom II cz. 1, Wolters Kluwer 2019.

T. Brzeziński, Etyka lekarska, Warszawa 2011. (wyd. II).

J. Hartman, Uwagi o Kodeksie Etyki Lekarskiej, [w] Chańska W., Hartman J. (red.), Bioetyka w zawodzie lekarza, Warszawa 2009.

P. Konieczniak, Nieformalne źródła prawa na przykładzie Kodeksu Etyki Lekarskiej, [w] Giaro T. (red.), Źródła prawa. Teoria i praktyka, Warszawa 2016.

A. Przyłuska-Fiszer, Etyka zawodowa - pomiędzy moralnością a prawem, https://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/serwis/?l=1&p=cnf4&m=44&ih=75.

P. Radziewicz, Komentarz do art. 87 Konstytucji [w:] Tuleja P. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, WKP 2019, System Informacji Prawnej LEX.

R. Sarkowicz, Uwagi o kodeksie etyki lekarskiej, Konferencja pt. "Filozoficzne i prawne aspekty kodeksów etyki lekarskiej", Kraków 25-27 maja 2007 r., https://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/serwis/?l=1&p=cnf4&m=44&jh=1&ih=78.

A. Sikora, Pojęcie, rozwój i struktura polskich kodeksów etyki lekarskiej na tle etyki zawodowej, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2002, t. 13

K. Zacharzewski, Znaczenie kodeksów deontologicznych w dziedzinie prawa prywatnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 6/2011

M. Zubik, Glosa do wyroku TK z dnia 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, „Przegląd Sejmowy” 6(89)/2008.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-01-14

Jak cytować

Ambroziak, J. (2021). Istota i charakter prawny zasad deontologii zawodowej lekarza. Przegląd Prawa Medycznego, 2(2). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/ojs/index.php/ppm/article/view/34