Prawo do śmierci po wyroku Sądu Najwyższego Kanady w sprawie Carter (2015)
PDF

Słowa kluczowe

Kanada
Prawo do śmierci
Carter Canada
Right to die
Carter

Jak cytować

Malczewski, J. (2019). Prawo do śmierci po wyroku Sądu Najwyższego Kanady w sprawie Carter (2015). Przegląd Prawa Medycznego, 1(2). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/ojs/index.php/ppm/article/view/15

Abstrakt

-

PDF

Bibliografia

M. Boratyńska, J. Malczewski, Prawo wobec medycyny końca życia [w:] System Prawa Medycznego, tom II część 2: Regulacja prawna czynności medycznych, red. M. Boratyńska, P. Konieczniak, Warszawa 2019.

J. Malczewski Prawo wobec medycyny końca życia, s. 655–659, 706–711;

J. Malczewski, Eutanazja. Gdy etyka zderza się z prawem, Warszawa 2012, s. 76–108.

A. Alvarez, Bóg Bestia. Studium samobójstwa, Warszawa 2011, s. 58-97.

M. Otlowski, Voluntary Euthanasia and the Common Law, Oxford 2000, s. 193-195.

P. Konieczniak, W sprawie eutanatycznej pomocy do samobójstwa, Państwo i Prawo 5/1999, s. 76–77.

N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja, tłum. E. Burska, Warszawa 2003, s. 103–105;

Y. Kamisar, Physician assisted suicide. The last bridge to active voluntary euthanasia [w:] Euthanasia Examined. Ethical, Clinical and Legal Perspectives, red. J. Keown, Cambridge 1998, s. 229.

K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 252;

M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium prawnoporównawcze, Kraków 2004, s. 433–435;

M. Płachta, „Prawo do umierania”? Z problematyki regulacji autonomii jednostki w sprawach śmierci i umierania, Państwo i Prawo 3/1997, s. 54.

M. Safjan, Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007, s. 110–113.

K. Poklewski-Koziełł, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec eutanazji (pomocy do samobójstwa), Palestra nr 11–12/1997;

S. Pomorski, Z problematyki eutanazji medycznej (uwagi na tle judykatury amerykańskiej) [w:] Prawo, społeczeństwo, jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, red. A. Łopatka, B. Kunicka-Michalska, S. Kiewlicz, Warszawa 2003.

USA: State-by-State Guide to Physician-Assisted Suicide, https://euthanasia.procon.org/ (dostęp: 20.05.2019 r.).

European Court of Human Rights, Research Report: Bioethics and the case-law of the Court, Strasburg 2016, http://www.echr.coe.int. (dostęp: 20.05.2019 r.).

M. Szeroczyńska, Komentarz do wyroku ETPC Haas v. Szwajcaria, http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?orzeczenie=1368d271ae6a831386917603bd1f80b959a5c7dd-b0

J. Makarczyk, Sprawa Diane Pretty v. Wielka Brytania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka [w:] Prawo, społeczeństwo, jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, red. A. Łopatka, B. Kunicka-Michalska, S. Kiewlicz, Warszawa 2003;

M. Grzymkowska, „Prawo do śmierci” w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Diane Pretty v. Wielka Brytania, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2003, nr 1;

K. Poklewski-Koziełł, Sąd Najwyższy Kanady wobec problemu „wspomaganego samobójstwa”, Prawo i Medycyna 4/1999, (vol. 1);

Health Law Institute, Dalhousie University, End-of-Life Law and Policy in Canada, http://eol.law.dal.ca/ (dostęp: 20.05.2019 r.).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2019 Array