Prawo do śmierci po wyroku Sądu Najwyższego Kanady w sprawie Carter (2015)
Dostęp przez subskrypcję PDF

Słowa kluczowe

Kanada
Prawo do śmierci
Carter Canada
Right to die
Carter

Jak cytować

Malczewski, J. (2019). Prawo do śmierci po wyroku Sądu Najwyższego Kanady w sprawie Carter (2015). Przegląd Prawa Medycznego, 1(2). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/ojs/index.php/ppm/article/view/15

Abstrakt

-

Dostęp przez subskrypcję PDF

Bibliografia

M. Boratyńska, J. Malczewski, Prawo wobec medycyny końca życia [w:] System Prawa Medycznego, tom II część 2: Regulacja prawna czynności medycznych, red. M. Boratyńska, P. Konieczniak, Warszawa 2019.

J. Malczewski Prawo wobec medycyny końca życia, s. 655–659, 706–711;

J. Malczewski, Eutanazja. Gdy etyka zderza się z prawem, Warszawa 2012, s. 76–108.

A. Alvarez, Bóg Bestia. Studium samobójstwa, Warszawa 2011, s. 58-97.

M. Otlowski, Voluntary Euthanasia and the Common Law, Oxford 2000, s. 193-195.

P. Konieczniak, W sprawie eutanatycznej pomocy do samobójstwa, Państwo i Prawo 5/1999, s. 76–77.

N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja, tłum. E. Burska, Warszawa 2003, s. 103–105;

Y. Kamisar, Physician assisted suicide. The last bridge to active voluntary euthanasia [w:] Euthanasia Examined. Ethical, Clinical and Legal Perspectives, red. J. Keown, Cambridge 1998, s. 229.

K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 252;

M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium prawnoporównawcze, Kraków 2004, s. 433–435;

M. Płachta, „Prawo do umierania”? Z problematyki regulacji autonomii jednostki w sprawach śmierci i umierania, Państwo i Prawo 3/1997, s. 54.

M. Safjan, Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007, s. 110–113.

K. Poklewski-Koziełł, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec eutanazji (pomocy do samobójstwa), Palestra nr 11–12/1997;

S. Pomorski, Z problematyki eutanazji medycznej (uwagi na tle judykatury amerykańskiej) [w:] Prawo, społeczeństwo, jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, red. A. Łopatka, B. Kunicka-Michalska, S. Kiewlicz, Warszawa 2003.

USA: State-by-State Guide to Physician-Assisted Suicide, https://euthanasia.procon.org/ (dostęp: 20.05.2019 r.).

European Court of Human Rights, Research Report: Bioethics and the case-law of the Court, Strasburg 2016, http://www.echr.coe.int. (dostęp: 20.05.2019 r.).

M. Szeroczyńska, Komentarz do wyroku ETPC Haas v. Szwajcaria, http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?orzeczenie=1368d271ae6a831386917603bd1f80b959a5c7dd-b0

J. Makarczyk, Sprawa Diane Pretty v. Wielka Brytania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka [w:] Prawo, społeczeństwo, jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, red. A. Łopatka, B. Kunicka-Michalska, S. Kiewlicz, Warszawa 2003;

M. Grzymkowska, „Prawo do śmierci” w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Diane Pretty v. Wielka Brytania, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2003, nr 1;

K. Poklewski-Koziełł, Sąd Najwyższy Kanady wobec problemu „wspomaganego samobójstwa”, Prawo i Medycyna 4/1999, (vol. 1);

Health Law Institute, Dalhousie University, End-of-Life Law and Policy in Canada, http://eol.law.dal.ca/ (dostęp: 20.05.2019 r.).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2019 Array