Weterynaryjne badania kliniczne a badania kliniczne z udziałem ludzi
Dostęp przez subskrypcję PDF

Słowa kluczowe

weterynaria
badania kliniczne clinical trials
veterinary medicine

Jak cytować

Kaczan, D. (2019). Weterynaryjne badania kliniczne a badania kliniczne z udziałem ludzi. Przegląd Prawa Medycznego, 2(2). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/ojs/index.php/ppm/article/view/13

Abstrakt

-

Dostęp przez subskrypcję PDF

Bibliografia

A. Elżanowski, T. Pietrzykowski, Zwierzęta jako nieosobowe podmioty prawa, Forum Prawnicze 2013, nr 1, s. 18 i nast.;

M. Goettel, Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa 2013, s. 15-22.

W. Masełbas, M. Kondrat, Konflikt interesów w badaniach klinicznych – czy można go w pełni wyeliminować?, PiM 2010, nr 1, s. 108 i nast.;

P. Brzezicki, Zasady wnoszenia opłat na rzecz komisji bioetycznych w wieloośrodkowych badaniach klinicznych produktów leczniczych, KPPubl. 2012, nr 3, s. 9;

W. Masełbas [w:] M. Kondrat (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2009, s. 38-39;

D. Kaczan, Cywilnoprawne aspekty prawa farmaceutycznego (niepublikowana rozprawa doktorska), Toruń 2018, s. 104.

B. Serwin, Zmiany w katalogu źródeł prawa RP po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Administracja T.D.P. 2012, nr 3, s. 119-122;

L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2014, s. 159; idem, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2015, s. 117-118.

D. Cendrowicz, Pewność prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Administracja T.D.P. 2012, nr 3, s. 29 i nast.;

M. Baran, Zasada pewności prawa a zasada legalizmu unijnego – uwagi na tle orzecznictwa TS, EPS 2011, nr 5, s. 13 i nast;

M. Kiełb, Pewność prawa vs. nieokreśloność prawa, Forum Prawnicze 2011, nr 3,

D. Karkowska, Prawa pacjenta, Warszawa 2009, s. 209.

R. Staszewski, Ośrodki badawcze w procesie realizacji badań klinicznych - uwarunkowania prawno-organizacyjne [w:] M. Śliwka (red.), Prawo badań klinicznych w zarysie, Toruń 2013, s. 85;

M. Świerczyński [w:] M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo farmaceutyczne, Warszawa 2012, s. 202.

M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 17-35.

P. Granecki, Dobra osobiste w prawie polskim – zagadnienie dóbr osobistych osób prawnych, PS 2002, nr 5, s. 14;

A. Śmieja [w:] A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2014,

Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015,

L. Ogiegło [w:] L. Ogiegło (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2018, s. 403;

Status prawny członków zespołów badawczych w badaniach klinicznych produktów leczniczych w aspekcie

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2019 Array