Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
 • Tekst jest zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF
 • Styl cytowań: Polish Citation Style for Humanities and Social Sciences

Wytyczne dla autorów

 1. Przegląd Prawa Medycznego przyjmuje do publikacji (druk na łamach kwartalnika „Przegląd Prawa Medycznego” oraz publikacja w wersji elektronicznej w serwisie: https://przegladprawamedycznego.pl) prace z dziedziny prawa medycznego oraz nauk pokrewnych, przede wszystkim bioetyki.
 2. Otrzymane prace są wstępnie oceniane przez redakcję i kwalifikowane do publikacji na podstawie opinii sporządzonych przez dwóch zewnętrznych recenzentów, w warunkach zapewniających obustronną anonimowość.
 3. Podstawowym kryterium zakwalifikowania do publikacji jest naukowy charakter artykułu w sensie rozstrzygnięcia postawionych lub zreferowanych problemów o charakterze naukowym.
 4. Redakcja wdrożyła i stosuje zasady etyki publikacyjnej COPE https://publicationethics.org/core-practices
 5. Redakcja może:
  • przyjąć tekst do publikacji bez poprawek autora,
  • przyjąć tekst do publikacji pod warunkiem naniesienia poprawek,
  • odrzucić tekst z powodu niedostatecznej jakości naukowej.
 6. Ponadto pod uwagę brane są następujące kryteria:
  • czy zagadnienie jest ważne dla omawianej problematyki;
  • czy rozwiązanie zagadnienia stanowi nowość w literaturze przedmiotu;
  • czy podane argumenty uzasadniają konkluzję artykułu;
  • czy stawiane tezy są sformułowane jednoznacznie;
  • czy autor wykazuje dobrą znajomość literatury przedmiotu;
  • czy tezy są poparte bibliografią i/lub argumentami autora;
  • czy argumenty są wolne od poważnych błędów logicznych;
  • czy artykuł jest wolny od nieuzasadnionych uogólnień empirycznych;
  • czy cytowane prace ściśle wiążą się z tematem artykułu;
  • czy artykuł jest poprawny językowo;
 7. Redakcja może odrzucić opracowanie nie mieszczące się w zakresie tematycznym czasopisma lub którego kształt stylistyczny jest rażąco nieprawidłowy.
 8. W razie wątpliwości, ostateczne decyzje co do publikacji podejmuje Kolegium Redakcyjne.
 9. Autorzy prac, w których wymieniane są nazwy firm lub nazwy handlowe produktów powinni dostarczyć wraz z pracą informację o braku konfliktu interesów w odniesieniu do wzmiankowanych firm lub produktów.
 10. Prawa autorskie odnośnie materiałów publikowanych w Przeglądzie prawa medycznego przekazane będą w całości wydawcy. Autor każdorazowo otrzyma jeden egzemplarz czasopisma z wydaną pracą. Materiały przyjęte do publikacji nie mogą być publikowane nigdzie indziej bez pisemnej zgody wydawcy.

 

 1. Prace należy nadsyłać do Redakcji pocztą elektroniczną na adres: redakcja@przegladprawamedycznego.pl
 2. Prace zgłaszane do publikacji, co do zasady nie powinny przekraczać 15 stron znormalizowanego maszynopisu z odstępem 1,5, czcionką typu Times New Roman 12 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu.
 3. W pracy należy stosować przypisy dolne, które powinny spełniać następujące wymagania: czcionka typu Times New Roman 10 pkt, odstęp 1,0. Numeracja powinna być ciągła zaczynająca się od numeru 1. Styl cytowań: Polish Citation Style for Humanities and Social Sciences
 4. Do przesłanych materiałów należy dołączyć dane o Autorze:
  • imię i nazwisko,
  • stopień lub tytuł naukowy,
  • nazwę oraz adres miejsca pracy,
  • adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres pocztowy do korespondencji.
 5. Pracownicy naukowi proszeni są również o wskazanie uczelni macierzystej.
 6. Redakcja nie publikuje przedruków. W związku z powyższym do pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez wszystkich Autorów, że praca nie została dotychczas wydrukowana lub skierowana do druku w innym czasopiśmie.
 7. Do artykułu powinny artykułu być dołączone:
  • streszczenie pracy oraz tytuł w języku angielskim;
  • autoryzacja kierownika wydziału;
  • oświadczenie, że materiały nie były jeszcze publikowane ani dostarczone do publikacji w innym czasopiśmie.
 8. Odpowiedzialność prawną za podanie nieprawdziwych danych ponoszą autorzy.
 9. Autorzy składający po raz pierwszy prace do publikacji w „Przeglądzie prawa medycznego” proszeni są o dołączenie krótkiej informacji o sobie (Curriculum Vitae).
 10. Autorzy publikujący w Przeglądzie Prawa Medycznego zobowiązani są do posiadania identyfikatora ORCID.
 11. Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów i śródtytułów.
 12. Przesyłając artykuł, Autor udziela wydawcy – z dniem przyjęcia tekstu do publikacji – licencji na zasadach Creative Commons Uznanie Autorstwa- Bez Utworów Zależnych 4.0 Międzynarodowa
 13. Niniejszy regulamin nie dotyczy prac zamawianych przez redakcję czasopisma

Polityka prywatności

The personal data and email addresses entered into the system will be used only for the magazine's publishing purposes.