Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst jest zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF
 • Styl cytowań: Polish Citation Style for Humanities and Social Sciences
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych);
 • Wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).

Wytyczne dla autorów

 1. Przegląd Prawa Medycznego przyjmuje do publikacji (druk na łamach kwartalnika „Przegląd Prawa Medycznego” oraz publikacja w wersji elektronicznej w serwisie: https://przegladprawamedycznego.pl) prace z dziedziny prawa medycznego oraz nauk pokrewnych, przede wszystkim bioetyki.
 2. Otrzymane prace są wstępnie oceniane przez redakcję i kwalifikowane do publikacji na podstawie opinii sporządzonych przez dwóch zewnętrznych recenzentów, w warunkach zapewniających obustronną anonimowość.
 3. Podstawowym kryterium zakwalifikowania do publikacji jest naukowy charakter artykułu w sensie rozstrzygnięcia postawionych lub zreferowanych problemów o charakterze naukowym.
 4. Redakcja wdrożyła i stosuje zasady etyki publikacyjnej COPE https://publicationethics.org/core-practices
 5. Redakcja może:
  • przyjąć tekst do publikacji bez poprawek autora,
  • przyjąć tekst do publikacji pod warunkiem naniesienia poprawek,
  • odrzucić tekst z powodu niedostatecznej jakości naukowej.
 6. Ponadto pod uwagę brane są następujące kryteria:
  • czy zagadnienie jest ważne dla omawianej problematyki;
  • czy rozwiązanie zagadnienia stanowi nowość w literaturze przedmiotu;
  • czy podane argumenty uzasadniają konkluzję artykułu;
  • czy stawiane tezy są sformułowane jednoznacznie;
  • czy autor wykazuje dobrą znajomość literatury przedmiotu;
  • czy tezy są poparte bibliografią i/lub argumentami autora;
  • czy argumenty są wolne od poważnych błędów logicznych;
  • czy artykuł jest wolny od nieuzasadnionych uogólnień empirycznych;
  • czy cytowane prace ściśle wiążą się z tematem artykułu;
  • czy artykuł jest poprawny językowo;
 7. Redakcja może odrzucić opracowanie nie mieszczące się w zakresie tematycznym czasopisma lub którego kształt stylistyczny jest rażąco nieprawidłowy.
 8. W razie wątpliwości, ostateczne decyzje co do publikacji podejmuje Kolegium Redakcyjne.
 9. Autorzy prac, w których wymieniane są nazwy firm lub nazwy handlowe produktów powinni dostarczyć wraz z pracą informację o braku konfliktu interesów w odniesieniu do wzmiankowanych firm lub produktów.
 10. Prawa autorskie odnośnie materiałów publikowanych w Przeglądzie prawa medycznego przekazane będą w całości wydawcy. Autor każdorazowo otrzyma jeden egzemplarz czasopisma z wydaną pracą. Materiały przyjęte do publikacji nie mogą być publikowane nigdzie indziej bez pisemnej zgody wydawcy.

 

 1. Prace należy nadsyłać do Redakcji pocztą elektroniczną na adres: redakcja@przegladprawamedycznego.pl
 2. Prace zgłaszane do publikacji, co do zasady nie powinny przekraczać 15 stron znormalizowanego maszynopisu z odstępem 1,5, czcionką typu Times New Roman 12 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu.
 3. W pracy należy stosować przypisy dolne, które powinny spełniać następujące wymagania: czcionka typu Times New Roman 10 pkt, odstęp 1,0. Numeracja powinna być ciągła zaczynająca się od numeru 1. Styl cytowań: Polish Citation Style for Humanities and Social Sciences
 4. Do przesłanych materiałów należy dołączyć dane o Autorze:
  • imię i nazwisko,
  • stopień lub tytuł naukowy,
  • nazwę oraz adres miejsca pracy,
  • adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres pocztowy do korespondencji.
 5. Pracownicy naukowi proszeni są również o wskazanie uczelni macierzystej.
 6. Redakcja nie publikuje przedruków. W związku z powyższym do pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez wszystkich Autorów, że praca nie została dotychczas wydrukowana lub skierowana do druku w innym czasopiśmie.
 7. Do artykułu powinny artykułu być dołączone:
  • streszczenie pracy oraz tytuł w języku angielskim;
  • autoryzacja kierownika wydziału;
  • oświadczenie, że materiały nie były jeszcze publikowane ani dostarczone do publikacji w innym czasopiśmie.
 8. Odpowiedzialność prawną za podanie nieprawdziwych danych ponoszą autorzy.
 9. Autorzy składający po raz pierwszy prace do publikacji w „Przeglądzie prawa medycznego” proszeni są o dołączenie krótkiej informacji o sobie (Curriculum Vitae).
 10. Autorzy publikujący w Przeglądzie Prawa Medycznego zobowiązani są do posiadania identyfikatora ORCID.
 11. Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów i śródtytułów.
 12. Przesyłając artykuł, Autor udziela wydawcy – z dniem przyjęcia tekstu do publikacji – licencji na zasadach Creative Commons Uznanie Autorstwa- Bez Utworów Zależnych 4.0 Międzynarodowa
 13. Niniejszy regulamin nie dotyczy prac zamawianych przez redakcję czasopisma

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.