Etyka publikacyjna

Przegląd Prawa Medycznego stosuje wytyczne COPE w zakresie etyki publikacyjnej.

Można z nimi zapoznać się pod tym adresem: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

Do publikacji przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Artykuły powinny zostać przesłane do publikacji po uzyskaniu zgody wszystkich autorów, który przyczynili się do powstania prac. Osoby nadsyłające prace powinny upewnić się, że wszystkie osoby, które miały wkład w powstanie artykułu, zostały wskazane jako współautorzy.

Autorzy są zobowiązani do podania informacji o źródłach finansowania publikacji, takich jak np. granty krajowe.

Wszystkie artykuły publikowane w Przeglądzie Prawa Medycznego są poddawane podwójnie ślepej recenzji. Redakcja czasopisma wyznacza na recenzentów osoby, które nie pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami artykułów, czy w innym bezpośrednim formalnym lub nieformalnym stosunku.

Przegląd Prawa Medycznego bardzo poważnie traktuje kwestie naruszenia praw autorskich, plagiatu lub innych naruszeń praktyk w zakresie publikacji i dokumentuje wszelkie przypadki nierzetelności naukowej. Dążąc do ochrony praw naszych autorów, zawsze badane są skargi dotyczące plagiatu lub niewłaściwego wykorzystania opublikowanych artykułów.

Czasopismo przeciwstawia się praktykom „ghostwriting” i „guest authorship”. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, a odpowiednie podmioty zostaną powiadomione o zaistniałej sytuacji.