Etyka publikacyjna

Przegląd Prawa Medycznego stosuje wytyczne COPE w zakresie etyki publikacyjnej.

Można z nimi zapoznać się pod tym adresem: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

Do publikacji przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Artykuły powinny zostać przesłane do publikacji po uzyskaniu zgody wszystkich autorów, który przyczynili się do powstania prac. Osoby nadsyłające prace powinny upewnić się, że wszystkie osoby, które miały wkład w powstanie artykułu, zostały wskazane jako współautorzy.

Autorzy są zobowiązani do podania informacji o źródłach finansowania publikacji, takich jak np. granty krajowe.

Wszystkie artykuły publikowane w Przeglądzie Prawa Medycznego są poddawane podwójnie ślepej recenzji. Redakcja czasopisma wyznacza na recenzentów osoby, które nie pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami artykułów, czy w innym bezpośrednim formalnym lub nieformalnym stosunku.

Przegląd Prawa Medycznego bardzo poważnie traktuje kwestie naruszenia praw autorskich, plagiatu lub innych naruszeń praktyk w zakresie publikacji i dokumentuje wszelkie przypadki nierzetelności naukowej. Dążąc do ochrony praw naszych autorów, zawsze badane są skargi dotyczące plagiatu lub niewłaściwego wykorzystania opublikowanych artykułów.

Czasopismo przeciwstawia się praktykom „ghostwriting” i „guest authorship”. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, a odpowiednie podmioty zostaną powiadomione o zaistniałej sytuacji.

 

Autorstwo oraz obowiązki spoczywające na autorach

 1. Autorem artykułu jest osoba, która:
 • wniosła znaczący wkład w koncepcję lub projekt pracy, ewentualnie pozyskała, przeanalizowała lub zinterpretowała dane wykorzystane w pracy; oraz
 • wykonała wstępny szkic artykułu lub przeprowadziła jego krytyczną ocenę pod kątem merytorycznym; oraz
 • zatwierdziła ostateczną wersji do publikacji; oraz
 • wzięła odpowiedzialność za wszystkie aspekty pracy, zapewniając, iż zbadane oraz wyjaśnione zostały wszelkie kwestie związane ze starannością i integralnością każdej części pracy.
 1. Autorem korespondencyjnym jest osoba odpowiedzialna za całokształt publikacji wysyłanej do druku, która otrzymuje komentarze recenzentów i odpowiada na nie.
 2. W przypadku przygotowania utworu przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w jego powstanie i wymaga się jego odrębnej zgody na zgłoszenie utworu do publikacji w czasopiśmie. Należy przy tym podać informację o charakterze wkładu każdego z autorów.
 3. Autor korespondencyjny powinien zapewnić, że wszyscy współautorzy są ujęci jako współautorzy artykułu, że nie ma wśród nich osób nieodpowiednich oraz że wszyscy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu oraz zgodzili się na jego publikację.
 4. Obowiązki spoczywające na autorach obejmują w szczególności:
 • zaprezentowanie wyników badań w sposób kompetentny, wiarygodny, uczciwy i niebudzący wątpliwości;
 • przygotowanie tekstu w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu, kluczową dla prezentowanego problemu badawczego;
 • etyczne prowadzenie badań zgodnie z wytycznymi COPE w tym zakresie (https://publicationethics.org/node/19891);
 • publikację oryginalnej pracy naukowej, która nie została dotąd zgłoszona do publikacji w innym czasopiśmie lub innym wydawnictwie;
 • powstrzymanie się od równoległego złożenia tego samego tekstu do innej publikacji;
 • powstrzymanie się od wielokrotnego, zbędnego lub równoczesnego publikowania tego samego tekstu;
 • opatrzenie adekwatnym przypisem danego fragmentu w każdym przypadku, gdy w tekście przywoływane są twierdzenia, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów;
 • uzyskanie wyraźnej, pisemnej zgody osoby trzeciej w każdym przypadku, gdy w tekście przywoływane są informacje uzyskane w rozmowie lub korespondencji z tymi osobami trzecimi;
 • podanie informacji o źródłach finansowania badań.
 1. Przed zgłoszeniem tekstu należy złożyć oświadczenie o braku zagrożenia naruszenia etyki publikowania związanymi z autorstwem, określanymi terminamighostwriting (autorzy widma) i guest authorship (autorstwo gościnne). Ghostwriting oznacza sytuację, kiedy osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania publikacji, nie została ujawniona jako jej autor lub też, w przypadku wkładu o charakterze ściśle technicznym, niekwalifikującym takiej osoby do miana autora, jej wkład nie został w publikacji opisany. Guest authorship stanowi sytuację odwrotną, w której jakaś osoba wymieniona jest w publikacji jako autor, choć jej wkład w powstanie tekstu jest niewystarczający lub go brakuje.
 2. W przypadku, kiedy w powstawaniu tekstu oraz poprzedzających je badaniach brała udział więcej niż jedna osoba, wszelkie zmiany informacji o autorstwie, zgodnie z wytycznymi COPE, wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów. Zgodę taką każdy z nich powinien wyrazić oddzielnie w liście elektronicznym skierowanym bezpośrednio do redaktora naczelnego czasopisma. Obowiązek podania jednoznacznie określonej przyczyny proponowanej zmiany oraz koordynowania interakcji między autorami a redaktorem naczelnym spoczywa na autorze korespondencyjnym.
 3. Jeśli autorom nie uda się osiągnąć porozumienia w zakresie autorstwa utworu, powinni odwołać się do władz rodzimych jednostek, w których gestii leży podjęcie ostatecznej decyzji. Wydawca nie podejmuje się pośredniczenia w tego rodzaju sporach.
 4. Jeśli opisana procedura dotyczy opublikowanego już artykułu, zmiana informacji o autorstwie odbywa się w trybie publikacji noty redakcyjnej w najbliższym numerze czasopisma.

Własność intelektualna i licencjonowanie

 1. Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw
  osobistych lub majątkowych osób trzecich. W szczególności utwór nie stanowi plagiatu rozumianego jako bezprawne przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzego utworu bądź celowym wprowadzeniu w błąd co do autorstwa utworu, ani autoplagiatu, rozumianego jako powtórne opublikowanie fragmentów własnych, wcześniej upowszechnionychutworów lub ich części jako utworów nowych, bez podania o tym informacji.
 2. Autorzy artykułów przyjętych do publikacji w czasopiśmie zachowują prawa autorskie do utworów.
 3. Wydawca zachowuje prawa autorskie do zawartości strony internetowej czasopisma.
 4. Autor zawiera umowę o publikację, zgodnie z którą udziela wydawcy licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na korzystanie z utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
 • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarskąoraz techniką cyfrową;
 • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów;
 • publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • włączenie utworu w skład utworu zbiorowego;
 • wprowadzanie utworu oraz metadanych utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne;
 • rozpowszechnianie utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranecie lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
 • udostępniane utworu zgodnie z wzorem licencji Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0) w brzmieniu  dostępnym na stroniehttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons;
 • publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Wydawca ma prawo dokonania koniecznych zmian utworu, wynikających z opracowania redakcyjnego.
 2. Czasopismo zapewniabezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.
 3. Wszystkie utwory są trwale archiwizowane na stronie internetowej czasopisma w takiej wersji w jakiej zostały opublikowane.
 4. Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłatzwiązanych z procedurą przesyłania oraz redagowania tekstów. Opłaty nie są także pobierane za przetwarzanie artykułów po akceptacji.

Proces recenzji naukowej

 1. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są poddawane podwójnie ślepej recenzji (zachowana jest zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu).
 2. Recenzenci są proszeni są sporządzenie recenzji za pośrednictwem ujednoliconego formularza recenzji. Formularz zawiera niezbędne wytyczne w zakresie tego, jakie elementy powinna uwzględniać recenzja.
 3. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzja powinna być sporządzona z zachowaniem należytej staranności i zawierać wyczerpującą ocenę recenzowanego tekstu. Nie będą brane pod uwagę recenzje ewidentnie niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzje zdominowane przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawione logicznego powiązania między treścią a konkluzją.
 4. Czas przewidziany na przygotowanie recenzji naukowej to zasadniczo około 2 tygodnie, liczone od momentu wysłania przez redaktora prośby o sporządzenie recenzji. Zastrzega się, że czas ten może ulec wydłużeniu z przyczyn losowych.
 5. Każda recenzja jest sporządzana przez jednego recenzenta. Redakcja wyznacza na recenzentów osoby wytypowane z grona specjalistów w danej dziedzinie, które nie pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami artykułów, czy w innym bezpośrednim formalnym lub nieformalnym stosunku. Recenzenci są dobierani przez przypisanych losowo do danego tekstu redaktorów, z uwzględnieniem zainteresowań naukowych potencjalnych recenzentów, tj. ekspertów z zakresu prawa, etyki, medycyny, nauk przyrodniczych oraz społecznych.
 6. Autor może złożyć dobrze umotywowany wniosek o wykluczenie danego eksperta z udziału w procesie recenzji (m.in. w przypadku konfliktu interesów). Zasadność takiego wniosku zostanie każdorazowo zweryfikowana przez Kolegium Redakcyjne.
 7. Redakcja podejmuje decyzję o publikacji tekstu na podstawie dwóch niezależnych recenzji. W wypadku ocen sprzecznych redakcja może w porozumieniu z Kolegium Redakcyjnym pisma powołać trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu artykułu do druku zapada w trakcie głosowania w gronie Kolegium Redakcyjnego.
 8. Treść recenzji jest udostępniana autorom z zachowaniem niezbędnych standardów w zakresie poufności.
 9. W przypadku, gdy recenzent poweźmie uzasadnione podejrzenie naruszenia przez autora spoczywających na nim obowiązków, jest zobowiązany zawiadomić o tym redaktora naczelnego czasopisma.

 

Podejrzenia w zakresie naruszenia obowiązków spoczywających na autorach

 

 1. Redaktor naczelny czasopisma jest osobą kontaktową w sytuacji podejrzeń, że autor publikacji dopuścił się naruszenia spoczywających na nim obowiązków. Każda osoba może zwrócić się do redaktora naczelnego w sytuacji, gdy jest w stanie uprawdopodobnić, że autor publikacji dopuścił się naruszenia spoczywających na nim obowiązków.
 2. W przypadku uprawdopodobnienia, że autor publikacji dopuścił się naruszenia spoczywających na nim obowiązków (w szczególności poprzez wykazanie znaczącego podobieństwa, czy też częściowego pokrywania się recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną autorowi pracą lub uprawdopodobnienie plagiatu), redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie – ewentualnie – podejmie odpowiednie kroki, przewidziane w wytycznych COPE. Na późniejszym etapie postępowania może to oznaczać w szczególności (lecz nie tylko) zawiadomienie władz jednostki naukowej autora, odrzucenie danego artykułu, a także odmowę publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów autorstwa osoby działającej nagannie.
 3. Kolegium Redakcyjne jest organem właściwym do rozpatrywania zawiadomień dotyczących przypadków naruszenia przez autorów spoczywających na nich obowiązków. Decyzje podejmowane będą bezwzględną większością głosów w formie głosowania obiegowego. Głosownie obiegowe koordynuje redaktor naczelny lub sekretarz redakcji i odbywa się ono z zachowaniem niezbędnych standardów w zakresie poufności.

Odwołania, skargi oraz przypadki konfliktu interesów

 1. Skargi dotyczące niewłaściwego postępowania redaktorów oraz recenzentów (w szczególności naruszeń w zakresie poufności, nieprawidłowego wykorzystania informacji niejawnych, nieujawnienia zaistniałych konfliktów interesów) oraz odwołania od decyzji redaktorów/ recenzentów (zarówno tych o charakterze merytorycznym jak i administracyjnym) będą kierowane bezpośrednio do redaktora naczelnego czasopisma.
 2. Możliwość zaistnienia konfliktu interesów między autorami, a redaktorami lub recenzentami powinna być ujawniona przez redaktora, recenzenta lub autora, który poweźmie o tym informację, niezwłocznie po wpłynięciu artykułu. Przez konflikt interesów rozumie się zależność służbową (podległość zawodową), bezpośrednią współpracę naukową (w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji) oraz bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński) występujące pomiędzy autorem, a redaktorem lub recenzentem tekstu.
 3. Skargi dotyczące niewłaściwego postępowania redaktorów oraz recenzentów będą rozpatrywane przez redaktora naczelnego czasopisma, który podejmie kroki w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności podniesionego w skardze naruszenia.
 4. Kolegium Redakcyjne (z wykluczeniem redaktora, którego decyzji dotyczy odwołanie) wyciągnie adekwatne do skali naruszenia konsekwencje w przypadku niewłaściwego postępowania redaktorów oraz recenzentów (m.in. w postaci upomnienia, nagany, wykluczenia z udziału we wszelkich dalszych czynnościach dotyczących skarżącego, zawieszenia w prawach członka redakcji lub wykluczenia z redakcji). Decyzje podejmowane będą bezwzględną większością głosów w formie głosowania obiegowego. Głosownie obiegowe koordynuje redaktor naczelny lub sekretarz redakcji.
 5. W przypadku ujawnienia konfliktu interesów po opublikowaniu tekstu na łamach czasopisma, Kolegium Redakcyjne podejmie adekwatne kroki w celu wyjaśnienia wpływu zaistniałego konfliktu interesów na proces publikacji. W przypadku zidentyfikowania wpływu zaistniałego konfliktu interesów na proces publikacji, Kolegium Redakcyjne podejmie decyzję o wycofaniu tekstu lub zamieszczeniu adekwatnej noty redakcyjnej w najbliższym numerze czasopisma.
 6. Odwołania od decyzji redaktorów/ recenzentów będą rozpoznawane przez Kolegium Redakcyjne (z wykluczeniem redaktora, którego decyzji dotyczy odwołanie). Decyzje podejmowane będą bezwzględną większością głosów w formie głosowania obiegowego. Głosownie obiegowe koordynuje redaktor naczelny lub sekretarz redakcji.

Sprostowanie i odpowiedź na tekst

 

 1. Czasopismo jest otwarte na dyskusję na temat opublikowanych tekstów za pośrednictwem instytucji odpowiedzi na tekst. Odpowiedzi powinny być kierowane na adres e-mail redakcji lub za pośrednictwem elektronicznego formularza przeznaczonego do zgłaszania tekstów do publikacji. Zamieszczenie odpowiedzi na tekst na łamach czasopisma następuje na zasadach ogólnych, przewidzianych dla publikacji wszystkich nadesłanych utworów.
 2. Możliwe jest wprowadzenie sprostowania lub wycofywanie tekstu po jego opublikowaniu, jeśli autor znajdzie znaczące błędy lub nieścisłości we własnej pracy, która została opublikowana.
 3. Sprostowanie następuje w formie noty redakcyjnej lub erraty zamieszczonej w najbliższym numerze czasopisma.
 4. Informacja o wycofaniu tekstu ma formę noty redakcyjnej zamieszczonej w najbliższym numerze czasopisma i obejmuje powody wycofania artykułu.

 

Finansowanie czasopisma oraz zarządzanie czasopismem

 1. Czasopismo funkcjonuje w oparciu o finansowanie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 2. Czasopismo jest dofinansowane ze środków pochodzących z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 3. Nowi członkowie redakcji są wybierani przez redaktora naczelnego czasopisma w porozumieniu z członkami Kolegium Redakcyjnego spośród osób zaproponowanych przez Kolegium.
 4. Każdy nowy członek, przez przystąpieniem do redakcji, przechodzi szkolenie dotyczące procedur regulujących funkcjonowanie redakcji oraz proces publikacji. Szkolenie przeprowadza sekretarz redakcji lub redaktor naczelny czasopisma w formie stacjonarnej lub zdalnie. Szkolenie obejmuje w szczególności zaznajomienie nowego członka redakcji z procedurami mającymi zapewnić wykluczenie konfliktów interesów i zagwarantowanie poufności.