Sitarz, O. (2021). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2020 r., IV KK 221/19. Przegląd Prawa Medycznego, 3(1-2), 237–250. Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/126