Reakcja ustawodawcy na pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 – analiza ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
PDF

Słowa kluczowe

SARS-CoV-2
ustawodawca
ustawa z dnia 2 marca 2020 r.

Jak cytować

Kaczan, D. (2020). Reakcja ustawodawcy na pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 – analiza ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Przegląd Prawa Medycznego, 2(1). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/88

Abstrakt

The COVID-19 pandemic is one of the major problems facing the majority of Western societies in the first half of 2020. The essence of the threat to public health does not differ from those associated with the spread of other infectious diseases. National responses to the increase in SARS-COV-2 infection were various. In the case of the Republic of Poland, the legislator reacted, despite the fact that provisions for counteracting epidemics were already in force. The assessment of the advisability of adopting new normative solutions in the context of this circumstance is one of the aims of this study. The second aim is the analysis of selected provisions intended to counteract the COVID-19 epidemic from the point of view of the principles of correct legislation as a key criterion for the effectiveness of changing the legal status. The third aim is to assess the regulations introduced into the Polish normative order in March 2020 in the context of constitutional values. It should be remembered that extraordinary events often evoke strong emotions. Fear of a sudden and not yet fully understood threat induces society to accept far-reaching restrictions of human and civil rights and freedoms. That is why it is particularly important to carry out the objective verification of constitutionality of the provisions of a legal act issued in such conditions.

PDF

Bibliografia

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/proces.xsp, dostęp dnia 9 kwietnia 2020 r.

https://sejmometr.pl, dostęp dnia 9 kwietnia 2020 r.

https://www.who.int;

https://www.cdc.gov,

https://www.worldometers.info, dostęp dnia 10 kwietnia 2020 r.

P. Weiss, D.R. Murdoch, Clinical course and mortality risk of severe COVID-19, The Lancet 2020, https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30633-4.pdf, 31 marca 2020 r.

P. Mehta, D.F. McAuley, M. Brown et al., COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression, The Lancet 2020, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30628-0/fulltext, dostęp dnia 16 marca 2020 r.;

R.M. Anderson, H. Heesterbeek, D. Klinkenberg, T Déirdre Hollingsworth, How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?, The Lancet 2020, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30567-5/fulltext, dostęp dnia 13 marca 2020 r.; A. Remuzzi, G. Remuzzi, COVID-19 and Italy: what next?, The Lacet 2020, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30627-9/fulltext, dostęp dnia 14 marca 2020 r.

H. Legido-Quigley, N. Asgari, Y. Ying Teo et al., Are high-performing health systems resilient against the COVID-19 epidemic?, The Lancet 2020, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30551-1/fulltext, dostęp dnia 16 marca 2020 r.;

D. Fisher, A. Wilder-Smith, The global community needs to swiftly ramp up the response to contain COVID-19, The Lancet 2020, https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930679-6, dostęp dnia 4 kwietnia 2020

M. Zieliński [w:] S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993, s. 101.

M. Radajewski, Procedura wprowadzania stanów nadzwyczajnych - wybrane problemy, PPP 2015, nr 6, s.

Z. Banaszczyk, Formy prowadzenia działalności leczniczej, SPP 2016, nr 3-4, s. 7-9, 13-14.

U. Kalina-Prasznic, Przedsiębiorca – właściciel w społecznej gospodarce rynkowej, [w:] T. Kocowski, J. Gola (red.), Przegląd Prawa i Administracji. Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. T. 53, Wrocław 2015, s. 190, 192.

K. Wojtyczek, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne, Warszawa 2014, s. 91 i n.; B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 372.

L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 107.

E. Tkaczyk, Bezpieczne i higieniczne warunki pracy jako prawo każdego człowieka służące ochronie życia i zdrowia ludzkiego przed szkodliwym oddziaływaniem czynników pracy, St. PiA 2019, nr 28, s. 39-47; J. Żołyński, Uprawnienie pracodawcy do kontroli trzeźwości pracowników, PiZS 2019, nr 7, s. 34-38.

Z. Radwański, O. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017, s. 197-203, 310-311;

P. Piątak, Zasada swobody umów w prawie zamówień publicznych, Zam. Publ. Dor. 2011, nr 2, s. 72-80.

T. Grossmann, Charakter prawny terminu do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych – próba reinterpretacji art. 30 ust. 5 prawa budowlanego, ZNSA 2012, nr 1, s. 31-40.

M. Plich, Siła wyższa jako przesłanka nieodpowiedzialności przewoźnika za przesyłkę, PiP 2008, nr 4, s. 89-99;

J. Pokrzywniak, Klauzula siły wyższej, MoP 2005, nr 6, s. 319-320.

B. Adamiak, Refleksje na temat dopuszczalności postępowania administracyjnego, ZNSA 2015, nr 9, s. 9-25.

M. Kaliński [w:] A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2014, s.56-66.

Z. Radwański, Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w świetle projektowanej nowelizacji kodeksu cywilnego, RPEiS 2004, nr 2, s. 10.

K. Zaradkiewicz, Komentarz do art. 3052, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–44910, Warszawa 2018, Legalis nb. 8;

D. Kaczan, Świadczenie usług farmaceutycznych w aptekach jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, RPEiS 2019, nr 4, s. 151-163.

L. Nowak, Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973, s. 51-54

D. Kaczan, Cywilnoprawne aspekty prawa farmaceutycznego (przygotowana do publikacji rozprawa doktorska w wersji uaktualnionej), Toruń 2020, s. 324-325 – rękopis pierwotnej wersji (z 2018 r.) jest dostępny w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2016, s. 143 i nast.;

J. Adamski, K. Urban, E. Warmińska, Komentarz do art. 7 [w:] Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz, LEX 2014.

M. Pieklak [w:] M. Pieklak, R. Stankiewicz, Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz, Warszawa 2014, s. 283-287.

M. Karpiuk, Przepisy porządkowe jako szczególny rodzaj prawa miejscowego, SIL 2015, nr 4, s. 22 i nast.

B. Gronowska [w:] Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015, s. 187;

M. Błachut, W. Gromski, J. Kaczor, Technika prawodawcza, Warszawa 2008, s. 28-30;

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2009, s. 199-204.

L. Garlicki [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa 2012, s. 70.

P. Kominek, Wartości publiczne w prawie administracyjnym, PPPubl. 2020, nr 1, s. 51-61.

D. Opalska, Lojalność i staranność jako kryteria określające sposób wykonywania zobowiązań, MoP 2013, nr 5, s. 231, 234-236.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2020 Damian Kaczan