Uwagi do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 27.06.2013 r., I ACa 361/13, LEX nr 1342253
PDF

Słowa kluczowe

opieka psychiatryczna
prawo medyczne
pozbawienie wolności

Jak cytować

Górski, A., & Sarnacka, E. (2020). Uwagi do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 27.06.2013 r., I ACa 361/13, LEX nr 1342253. Przegląd Prawa Medycznego, 2(1). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/87

Abstrakt

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach kryje w sobie kilka problemów z zakresu wykładni prawa medycznego, zasługując na całościowe skomentowanie. Nie będzie ono jednak celem tych uwag. Koncentrują się one (oprócz koniecznego przedstawienia stanu faktycznego) na istocie i specyfice przymusowej obserwacji psychiatrycznej na tle form pozbawienia wolności przy wykonywaniu psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych. Wszystko to rzuca światło na fenomen lecznictwa psychiatrycznego, jakim jest ingerencja w autonomię woli w dość szczególnych i trudnych, również diagnostycznie i prognostycznie, warunkach.  Nade wszystko jednak należy stwierdzić, że konfrontacja stanów faktycznych ze stanem prawnym już intuicyjnie wydaje się odmienna od klasycznych stanów pozbawienia wolności przez władzę publiczną i ich oceny prawnej. Jednocześnie problem ten – rzeczywistego pojęcia pozbawienia wolności w psychiatrii -  nie wydaje się kompleksowo, zwłaszcza monograficznie, omawiany w literaturze polskiej. Istotne wydaje się spojrzenie nań z perspektywy polskiej doktryny prawniczej oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.  

PDF

Bibliografia

M. Boratyńska, Wolny Wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warszawa 2012, s. 477-504, P. Konieczniak, Przymus psychiatryczny, w: System Prawa Medycznego, red. nacz. E. Zielińska, T. II. Regulacja czynności medycznych (red. M. Boratyńska, P. Konieczniak), Wolters Kluwer 2019, s. 877-898

S. Pużyński, Choroba psychiczna – problemy z definicją oraz miejscem w diagnostyce i regulacjach prawnych, Psychiatria Polska 2007, t. XLI, nr 3, s. 303-304

I. Markiewicz,J. Heitzmann, E. Gartyńska – Zięba, Przymusowa hospitalizacja psychiatryczna – struktura przyjęć bez zgody w trybie nagłym na przykładzie IPiN w Warszawie, Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 7–18.

B. Janiszewska, Podmiotowe uwarunkowania hospitalizacji psychiatrycznej w celu obserwacji, Monitor Prawniczy nr 3/2013

B. Kmieciak, Leczenie szpitalne w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (w:) Prawo dla lekarzy psychiatrów, Warszawa 2018, s. 147

J. Mormul, D. Kurpas, Specyfika opieki pielęgniarskiej na oddziale psychiatrii sądowej o wzmożonym stopniu zabezpieczenia, Family Medicine& Primary Care Review 2011, Nr 13, 2, s. 341-342

B. Janiszewska, Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, Warszawa 2013, s. 142 i wskazana tam literatura.

B. Kmieciak, „Przepis na granicy”, czyli współczesne wyzwania w obszarze ochrony praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, PiM, 4/2016, s. 61

J. Ciechorski, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 marca 2014 r, sygn. akt I ACa 834/13, PiM nr 1/2015, s. 186

M. Balicki, Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka, PiM 1999, Nr 1, s. 40-60;

E. Sarnacka, Ochrona zdrowia psychicznego jako szczególne zadanie ustawodawcy – zastosowanie przymusu bezpośredniego, Studia BAS 2018, Nr 4(56), s. 143-164;

A. Augustynowicz, I. Wrześniewska-Wal, A. I. Czerw, Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w podmiotach sprawujących długoterminową opiekę nad osobami w wieku podeszłym, Family Medicine& Primary Care Review, 2016, Nr 18,1, s. 69-73;

K. Michalak, J. G. Firlus, Administracyjnoprawne ograniczenia autonomii pacjenta – uwagi wokół przymusu leczenia, Białostockie Studia Prawnicze, 2017, vol. 22 nr 2, s. 139-157;

M. Babula, Przymus w leczeniu pacjenta – wybrane problemy, Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka, Nr 3 (36), s. 83-90.

N. Karczewska-Kamińska, Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta, Warszawa 2018, s. 144

P. Karlik, w: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1 - 86, Warszawa 2016, s. 997.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2020 Adam Górski, Emilia Sarnacka