Esej o szkodliwych i potrzebnych zmianach przepisów wyznaczających odpowiedzialność karną lekarza
Dostęp przez subskrypcję PDF

Słowa kluczowe

lekarz
odpowiedzialność karna

Jak cytować

Dukiet-Nagórska, T. (2021). Esej o szkodliwych i potrzebnych zmianach przepisów wyznaczających odpowiedzialność karną lekarza . Przegląd Prawa Medycznego, 2(3). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/74

Abstrakt

Autorka omawia i krytycznie ocenia modyfikację art. 37a kodeksu karnego, która zwiększa ponad miarę represyjność. Zmiana ta – w połączeniu z dokonaną w 2015 roku – powoduje, że sąd oceniający przypadek błędu medycznego, będzie zmuszony wymierzyć karę pozbawienia wolności bez zawieszenia jej wykonania.

Autorka jest zdania, że ustawodawca powinien skoncentrować się na nowelizacji tych przepisów prawa medycznego, które są niejasne lub dysfunkcjonalne, gdyż obecny  stan rzeczy  znacząco utrudnia  uzyskanie przez lekarza, nie budzącej wątpliwości, odpowiedzi na nurtujące go pytania o zasadniczym charakterze.  Potrzebę tę Autorka przedstawia na przykładzie skomplikowanego   procesu interpretacyjnego niezbędnego dla ustalenia, czy lekarz może podejmować  działanie wbrew stanowisku przedstawiciela ustawowego małoletniego czy ubezwłasnowolnionego.

 

Dostęp przez subskrypcję PDF

Bibliografia

Wyrok z dnia 29 listopada 2006 r., II AKa 96/06, LEX 297315.

Wyrok z dnia 22 listopada 1995 r., skarga nr 20190/02, LEX 80358.

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz. U. 2019.1405. z późn.zm.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 .r. ochronie zdrowia psychicznego

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Teresa Dukiet-Nagórska