Dopuszczenie na rynek produktów leczniczych w wyroku Trybunału EFTA w sprawie E-16/14 Pharmaq AS przeciwko Intervet International BV
PDF

Słowa kluczowe

prawo farmaceutyczne
prawo weterynaryjne
szczepionka
produkty lecznicze

Jak cytować

Łoś, P. (2024). Dopuszczenie na rynek produktów leczniczych w wyroku Trybunału EFTA w sprawie E-16/14 Pharmaq AS przeciwko Intervet International BV. Przegląd Prawa Medycznego, 6(1). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/234

Abstrakt

Publikacja jest glosą do ważnego wyroku Trybunału EFTA z 9 kwietnia 2015 roku dotyczącego zakresu dopuszczenia na rynek szczepionek lub produktów leczniczych. W pierwszej części przedstawione zostają najważniejsze informacje i okoliczności dotyczące sprawy. Później można znaleźć pytania, jakie Sąd Rejonowy w Oslo skierował do Trybunału EFTA w Luksemburgu. W kolejnych częściach znajduje się dokładna analiza wyroku Trybunału EFTA oraz komentarz autorski do tego orzeczenia. Jestem przekonany, że czytając ten artykuł każda osoba interesująca się prawem farmaceutycznym lub prawem weterynaryjnym będzie mogła poszerzyć swoją wiedzę. Publikacja może również skłonić do refleksji nad tym, jakie korzystne rozwiązania z prawa skandynawskiego mogłoby zaczerpnąć prawo polskie.

PDF

Bibliografia

Akty prawne

Dyrektywa 2001/82/WE z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych, Dz.U. L 311 z 28.11.2001.

Lov om patenter, LOV-1967-12-15-9, Justis- og beredskapsdepartementet.

Rozporządzenie Rady (EWG) NR 1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczące stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych, Dziennik Urzędowy L 182 , 02/07/1992 P. 0001 – 0005.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych, Dz.Urz.UE.L Nr 152.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE, Dz.Urz.UE.L 2019 Nr 4, str. 43.

Adresy internetowe

https://eftacourt.int

https://konkurransetilsynet.no

https://msd-animal-health.nl

https://pharmaq.com

Orzeczenia sądowe

Judgment of the EFTA Court 9 April 2015 in Case E-16/14.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Paweł Łoś