Wybrane prawno-organizacje aspekty leczenia uzależnienia od alkoholu w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

alkoholizm
leczenie osób uzależnionych
organizacja leczenia
przepisy

Jak cytować

Kotowska, M., & Sołtyszewski, I. (2024). Wybrane prawno-organizacje aspekty leczenia uzależnienia od alkoholu w Polsce. Przegląd Prawa Medycznego, 5(4). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/232

Abstrakt

Alkoholizm jest jednym z najpowszechniejszych problemów współczesnego świata. Badania naukowe nad tą chorobą wskazują, że alkoholizm ma podłoże wieloczynnikowe, łączące w sobie predyspozycje genetyczne z różnorodnymi czynnikami środowiskowymi, w tym aspektami psychologicznymi i socjologicznymi. Konsekwencje choroby alkoholowej dotyczą nie tylko osoby uzależnionej, ale mają wpływ na relacje rodzinne i zawodowe. W związku z powyższym instytucje państwowe podejmują działania, których celem jest podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną od alkoholu. Celem artykułu jest prezentacja aktualnie obwiązującego modelu lecznictwa odwykowego w Polsce, którego zręby zostały wypracowane na początku lat 80-tych ubiegłego wieku oraz dokonanie oceny czy system przynosi określone korzyści terapeutyczne i jest ekonomicznie efektywny.

PDF

Bibliografia

P. Anderson, B. Baumberg, Wnioski i zalecenia. Alkohol w Europie, Warszawa 2007

D. Cendrowicz, Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu oraz osób uzależnionych od środków odurzających bądź psychotropowych, 2/2013

A. Czerkawska, Komentarz do ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Współpraca z organizacjami pozarządowymi [w:] Zadania i kompetencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Aspekty prawne i praktyka działania, red. K. Dąbrowska, K. Łukowska, A. Czerkawska, Warszawa 2012

M. Frąckowiak, M. Motyka, Przeciwdziałanie problemom alkoholowym – przegląd oddziaływań mogących wzajemnie się uzupełniać, 50 (2)/2015

J. Fudała, Jak pomagać osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie, Warszawa 2008

B. Hoffman, Lecznictwo odwykowe a deinstytucjonalizacja opieki medycznej, wydanie elektroniczne,

https://uodi.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/01/Ekspertyza_UODI_BHoffmann_2022.pdf

B. Jaworska-Dębska, Spór wokół modelu polskiej regulacji alkoholowej. Łódź 1995

B. Kabata, Trudności w leczeniu uzależnienia od alkoholu z praktyki lekarza rodzinnego na wsi, 46(3) 2011

M.J. Kryński, Normatywne i doktrynalne podstawy kształtowania się idei odrębnego postępowania ze skazanymi uzależnionymi od alkoholu w Polsce w latach 1918–1969, 2(30)/2012

K. Łukowska, K. Okulicz-Kozaryn, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w poszukiwaniu optymalnego modelu [w:] Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Praktyczne wskazówki dla samorządów, red. M. Zdziarski, Warszawa 2009

E. Miturska, K. Dąbrowska, Leczenie uzależnienia od alkoholu w Polsce w latach 1982-2005, 4(22)/2009

J. Morawski, Mały poradnik profilaktyki dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 3–4/2004

I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz. Doktryna. Orzecznictwo, Kraków 2002

T. Słapczyński, M. Stradomska, Instytucja przymusowego leczenia jednostki w aspekcie przepisów prawnych i teorii psychologicznych, 22/2017

M. Staniaszek, Lecznictwo odwykowe w Polsce – sukcesy i wyzwania, [w:]Leczenie alkoholików i członków ich rodzin. Perspektywa badawcza i praktyczna red. K. Gąsior, J. Chodkiewicz, , Kielce 2010

E. Staud, Praktyczne aspekty leczenia alkoholików w warunkach więziennych, 4.2018

M. Wawryn, Doprowadzenie osoby w celu wytrzeźwienia, Legionowo169/2018

E. Włodarczyk, Osoby uzależnione od alkoholu w polskim systemie (?) wsparcia społecznego [w:] Od wykluczenia do wsparcia. W przestrzeni współczesnych problemów społecznych, red. J. Spętana, D. Krzysztofiak, E. Włodarczyk, Kraków 2016

Ł. Wojciechowski, Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa społecznego na przykładzie działalności Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 6 (1/2016)

B. T. Woronowicz, Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu, Poznań 2008

W. S. Zgliczyński, Alkohol w Polsce, Warszawa 11/2016

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Monika Kotowska, Ireneusz Sołtyszewski