Problematyka budowania relacji lekarza seksuologa z pacjentem na gruncie systemowych instytucji procedury karnej i wykroczeniowej
PDF

Słowa kluczowe

biegły sądowy
lekarz seksuolog
seksuologia sądowa
pacjent
procedura karna
procedura wykroczeniowa
tło psychoseksualne
zdrowie seksualne

Jak cytować

Kamiński, B. (2024). Problematyka budowania relacji lekarza seksuologa z pacjentem na gruncie systemowych instytucji procedury karnej i wykroczeniowej . Przegląd Prawa Medycznego, 6(1). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/227

Abstrakt

Zagadnienia przedstawione w niniejszym tekście obejmują problematykę, związaną z relacją między seksuologiem a osobą opiniowaną na gruncie procedury karnej i wykroczeniowej. Swoje rozważania autor poprzedza wstępem, poświęconym zagadnieniom wprowadzającym, obejmującym ogólne aspekty omawianej tematyki, takie jak: zdrowie seksualne, seksualność czy prawa seksualne człowieka. Wkraczając w sferę omówienia instytucji procesowych, autor opisuje regulacje zawarte w prawie karnym i prawie wykroczeń, w zakresie roli seksuologa. Wskazując na moment ustawowego wprowadzenia seksuologa do procedury karnej, autor zwraca uwagę na jego pozycję, w stosunku do innych biegłych sądowych. Podejmując temat, autor zwraca uwagę na kwestię relacji między pacjentem a lekarzem seksuologiem (seksuologiem medycznym), która ma swoją podstawę prawną w ustawodawstwie medycznym. Kontynuując swoje rozważania, autor wyjaśnia kluczową rolę kompetencji miękkich, pomijanych w formalnych wymogach pracy biegłego.

PDF

Bibliografia

Akty prawne:

* Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93).

* Ustawa z dn. 19 kwietnia 1969 r., Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1969, nr 13 poz. 96).

* Ustawa z dn. 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114).

* Ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685).

* Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r., o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152).

* Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553).

* Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 nr 90 poz. 557).

* Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070).

* Ustawa z dn. z dn. 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2001 nr 106 poz. 1148).

* Ustawa z dn. 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417).

* Ustawa z dn. 5 listopada 2009 r., o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009, nr 206 poz. 1589).

* Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r., o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708).

* Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654).

* Ustawy z dn. 22 listopada 2013 r., o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. 2014 poz. 24).

Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 396).

* Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 19 marca 1928 r., Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1928, nr 33 poz. 313).

* Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 23 sierpnia 1932 r. zmieniające niektóre przepisy postępowania karnego (Dz. U. 1932, nr 73 poz. 662).

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych z dn. 26 stycznia 2005 r.

(Dz. U. Nr 15, poz. 133).

* Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dn. 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych (Dz. U. 2020 poz. 1780).

Bibliografia:

* Alpmann J. A. (red.),. Brockhaus F.A (red.), Alpmann & Schmidt Juristische Lehrgänge GmbH&Co KG, 2005 Münster, S. 1184.

* Argyle M. Psychologia stosunków międzyludzkich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999,

s. 133– 141, 247.

* Boch B., Charakter prawny, tzw. opinii prywatnych w procesie karnym, w: Zeszyty Prawnicze, passim, Wydawnictwo Naukowe UKSW, t. 18, nr 2, Warszawa 2018.

* Bojarski M., teza 2 do art. 140 kw, w: M. Bojarski, W Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 181 i 782.

* Boratyńska K. T., Komentarz do art. 202. Ustalenie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego w: Sakowicz A. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 s. 500.

* Boratyńska K. T., Komentarz do art. 203 kpk. Obserwacja psychiatryczna jako metoda badawcza stanu psychicznego oskarżonego, w: Sakowicz A. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 504.

* Boratyńska K. T., Komentarz do art. 202. Zakres i metody badawcze biegłych, w: Sakowicz A. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 503 – 504.

* Dzierżanowska J, Opinia indywidualna, pojedyncza, zespołowa i kompleksowa, w: Dzierżanowska J, Studzińska J., Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 394 – 395.

* Fiutak A., Wykonywanie zawodu medycznego: w: Prawo w medycynie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s, 14.

* Gędek A., M. Materna, M. Gędek, Co wpływa na relację lekarz – pacjent? , w: Rozprawy Społeczne, t. 15, nr 2, 2015, s. 127.

* Gierowski J. K., Kompleksowe opiniowanie o stanie zdrowia psychicznego sprawcy czynu zabronionego, w: Psychiatria Polska, Komitet Redakcyjno – Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, t. 40, nr 1, 2006 passim.

* Gierowski J. K., Godlewski J., Heitzman J., Szymusik A., Problemy kompetencyjne w opiniowaniu w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym w: Gierowski J. K. (red.), Szymusik A. (red.), Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wybrane zagadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej, Collegium Medicum UJ, Kraków 1996, s. 276.

* Godlewski J., Szymusik A., Technika pracy biegłego seksuologa, w: Gierowski J. K. (red.),. Szymusik A, (red.), Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wybrane zagadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej, Collegium Medicum UJ, Kraków 1996, s. 300 – 317.

* Godlewski J., Szymusik A., Zakres i granice roli biegłego seksuologa, w: Gierowski J. K. (red.), Szymusik A. (red.), Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wybrane zagadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej, Collegium Medicum UJ, Kraków 1996, s. 330.

* Gościński J., System prawa karnego Anglii i Walii, w: Egzamin na tłumacza przysięgłego. Angielskie orzeczenia w sprawach karnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 3 – 23.

* Gruszecka D., Biegli uprawnieni do wydania opinii, w: Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 496.

* Gruszecka D., Podstawy do przeprowadzenia obserwacji psychiatrycznej, w: Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 499.

* Gurgul J., O wadliwości opinii biegłego w procesie karnym, w: Prokuratura i Prawo, Prokuratura Krajowa, nr 4, Warszawa 2015, s. 92.

* Guza E., Konfrontacja, w: Psychologia sądowa dla prawników, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012 , s. 149.

* Heitzman J., Markiewicz I., Niepoczytalność – doktryna, praktyka, skuteczność, alternatywa, w: Psychiatria po dyplomie, Medical Tribune Polska sp. z.o.o t. 9, nr 3, Warszawa 2012, s. 47.

* Imieliński K., Seksiatria. Psychofizjologia seksualna PWN, t. 1. Warszawa 1990.

* Imieliński K., Seksiatria. Patologia seksualna, PWN, t. 2, Warszawa 1990.

* Jakubowska U., Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” — ujęcie komunikacyjne., w: Przegląd Psychologiczny Polskie Towarzystwo Psychologiczne 1996, nr 39, s. 29 – 40.

* Kaczmarek J., Taktyka względem opinii biegłego, w: Fingas M. (red.), Kanty T. (red.), Prawo karne. Podręcznik dla aplikantów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 138.

* Krajewski R., Obyczajność, jako przedmiot ochrony prawnokarnej, w: Palestra, Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie nr 3, Warszawa 2019, s. 55-67 passim.

* Lew –Starowicz Z., Wstęp, w: Seksuologia sądowa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2023.

* Krzysztofiuk G., Komentarz do artykułu 203 § 1 kpk, w: Drajewicz D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1 – 424, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2019, passim.

* Lommel S. M., Die Sorge um den Sex – Michel Foucaults Theorie der Sexualität in: Sexuologie. Zeitschrift für Sexualmedizin, Sexualtherapie und Sexualwissenschaft, Band 7, Heft 1, Urban & Fischer Verlag GmbH&Co, Jena, S. 41 – 42.

* Łampika K., Barański L., Techniki rozmowy z pacjentem, w: A. Mastalerz – Migas i in. (red.), Komunikowanie się lekarza i pacjenta w medycynie rodzinnej, Edra Urban & Partner, Wrocław 2021, s. 8.

* Maffei S., The European Right to Confrontation in Criminal Proceedings: Absent, Anonymous and Vulnerable Witnesses, Europa Law Publishing, Groningen 2006, p. 127, za: A. Lach, Pojęcie i istota rzetelnego postępowania dowodowego w: Rztelne postępwoani dowodowe w sprawach karnych w świetle orzecznictwa strasburskiego, Wydawnistwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

* Marek A., Kryteria rozgraniczenia obszarów przestępstw i wykroczeń, w: Marek A., Marek – Ossowska A., Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021 s. 5 – 8.

* Marek A., System Prawa Karnego, t. 1, Zagadnienia ogólne, § 4. Prawo wykroczeń, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, passim.

* Marek A., Zagadnienia ogólne, w: Marek A., Marek – Ossowska A., Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, s. 3.

* Marek. A., Dowody i postępowanie dowodowe, w: Marek A., Marek – Ossowska A., Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, s. 211.

* Marzec M., Przegląd zagadnień związanych ze sprawcami przemocy seksualnej wobec dzieci, w: Resocjalizacja Polska, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Warszawa 2021 nr 22, s. 352.

* Pobocha J., Struktura opinii sądowo – psychiatrycznej, w: Wilmowska– Pietruszyńska A., Bliski D., Kordel K., Pietruszyński A., Pobocha J., Zyss T., Opiniowanie sądowo – lekarskie, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2013, s. 178.

* Ratajska A., Kubica A., Co leży u podłoża złej współpracy lekarz–pacjent? — spojrzenie psychologa, w: Folia Cardiologica Excerpta, VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k., t. 5, nr 2, 2010, s. 85.

* Skorupka, Zasad prawdy materialnej, w: Skorupka J. (red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa 2015, s. 13.

* Stangierska I., Horst – Sikorska W., Ogólne zasady komunikacji między pacjentem a lekarzem, w: Forum Medycyny Rodzinnej 2007, tom 1, nr 1, s. 61.

*Steciwko A., Czynniki wpływające na jakość komunikowania się lekarza z pacjentem i jego rodziną lub najbliższym mu otoczeniem, w: Barański J., Waszyński E., Steciwko A. (red), Komunikowanie się lekarza z pacjentem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000, passim.

* Stefański R., teza nr 10 do art. 202 kpk, w: Gostyński Z. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, t. 2, s. 553.

* Sulkowska A., Milewski S., Kaczorowska – Bray K., Komunikacja lekarz – pacjent w opinii pacjentów, w: Logopedia Silesiana, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, t. 7, 2018, s. 37.

* Szaniawska – Bartnicka A., Reszczyński R., Stan nagłe w psychiatrii, w: Jarema M. (red.) Psychiatria, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2016, 525 – 555.

* Świecki D., Dowód z opinii biegłego, w: Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020s. 328.

* Tomorowicz A., Struktura kompetencji społecznych w ujęciu interakcyjnym, w: Psychiatria, VM Media Group sp. z o. o, t. 8, nr 3, 2011.

* Vaidakis N., Ferenidou F., Historical Links Between Psychiatry and Sexual Medicine in: Psychatry and Sexual Medicine. A Comprehensive Guide for Clinical Practitioners, p. 1 – 11, Springer Nature Switzerland, Cham 2021.

* Weig W., Sexuelle Gesundheit und die Entwicklung einer prophylaktischen Sexualmedizins, in: Sexuologie. Zeitschrift für Sexualmedizin, Sexualtherapie und Sexualwissenschaft, Band 7, Heft 1, Urban & Fischer Verlag GmbH&Co, Jena, s. 54.

* Zgryzek K., Badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego uwagi na tle art. 202 i 203 kpk, w: T. Grzegorczyk (red.) Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, Warszawa 2011, s. 167 – 168.

Orzecznictwo:

* Wyrok TK z dn. 10 . 7. 2007 r., SK 50/06, LEX nr 299963.

* Postanowienie SN z dn. 8. 2. 2012 r., sygn. akt V KK 180/11, Biuletyn Prawa Karnego, 2012 r., nr 3, poz. 42.

* Uchwała SN z dn. 25. 9. 2013 r., sygn. akt I KZP 8/13, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Kara i Wojskowa 2013, nr 10, poz. 83.

* Wyrok SN z dn. 3. 9. 1979 r., sygn. akt III KR 254/79, Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa 1980, nr 3, poz. 32.

* Wyrok SN z dn. 17. 10, 1979 r., sygn. akt I KR 140/79, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej 1980, nr 6 poz. 86.

* Wyrok SN z dn. 31. 3. 1980 r., II KR 56/80, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej 1981, Nr 5, poz. 54

* Wyrok SN z dn. 7. 12. 1988 r., IV KR 116/88, Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa 1989 nr 3 – 4, poz. 30.

* Wyrok SN z dn. 25. 7. 1997 r. sygn. akt V KRN 47/96, Prokuratura i Prawo – wkładka, Prokuratura Krajowa, Warszawa 1997, nr 3, poz. 11.

* Wyrok SN z dn. 8. 4. 1999 r., sygn. akt IV KKN 653? 98, Prokuratura i Prawo 1999, nr 10, poz. 12.

* Wyrok SN z dn. 29. 9. 2010 r., sygn. akt. V CSK 29/10, dostęp na stronie: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/ Orzeczenia2/V%20CSK%2029-10-1.pdf ,[stan z dn. 20. 10. 2023].

* Wyrok SN z dn. 13. 5. 2013 r., sygn. akt V KK 230/12, Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa 2013 nr 6, poz. 53.

* Wyrok SN z dn. 20. 1. 2015 r., sygn. akt III KK 181/14, dostęp na stronie: https://www.sn.pl/sites/ orzecznictwo/orzeczenia3/III%20KK%20181-14.pdf [stan z dn. 20. 10. 2023].

* Wyrok NSA z dn. 20. 8. 1998 r., sygn. akt II SA 992/98, Monitor Prawniczy 1999, nr 8, poz. 47.

* Wyrok SA w Katowicach z dn. 20. 11. 2003 r., sygn. akt II AKa 392/03, Krakowskie Zeszyty Sądowe. Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach karnych 2004, nr 6, poz. 65.

* Wyrok SN z dn. 31. 03. 2006 r., III KK 241/05, LEX nr 186751.

* Wyrok SA w Katowicach z dn. 4. 10 . 2012 r., sygn. akt II AKa 376/12, dostęp na stronie: https://orzeczenia. katowice.sa.gov.pl/content/$N/151500000001006_II_AKa_000376_2012_Uz_2012-10-04_001 ,

[stan z dn. 20. 10. 2023].

* Wyrok SA w Łodzi z dn. 19. 2. 2013 r., sygn. akt II AKa 295/12, LEX nr 1294814.

* Wyrok SA Warszawie z dn. 31.8. 2017 r., sygn. akt. II AK 22/17, LEX nr 2402355.

Żródła internetowe:

* Czabański J., Znaczenie opinii biegłego: Wielka Brytania, w: Pozycja biegłych sądowych w wybranych krajach europejskich, s. 11, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2006, dostęp na stronie: https://iws.gov.pl/ wp-content/uploads/2018/08/J-Czaba%C5%84ski-Pozycja-bieg%C5%82ych- s%C4%85dowych-w-wybranych-krajach-europejskich-2006.pdf , [stan z dn. 20. 10. 2023].

* Klemens K., Powołanie biegłego, dostęp na stronie: https://sip.lex.pl/procedury/powolanie-bieglego-1610616008 [stan z dn. 20. 10. 2023], passim.

* Hajdukiewicz D., Świadczenia zdrowotne związane z orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, dostęp na stronie: https://www.mp.pl/psychiatria/orzecznictwo-i-prawo/67649,swiadczenia-zdrowotne-zwiazane-z-orzekaniem-i-opiniowaniem-o-stanie-zdrowia , [stan z dn. 20. 10. 2023].

* Lemmer J., Introdution to sexology as the scientific studies of sexuality, p. 1, available on the website: https://www.researchgate.net/publication/344415560_SEXOLOGY_THE_SCIENTIFIC_STUDIES_OF_SEXUALITY, [as at: 20. 10. 2023].

* Łuków P., Modele relacji pacjent – lekarz, dostęp na stronie: https://www.humanizacjamedycyny.pl /5297/modele-relacji-pacjent-lekarz/?gclid=EAIaIQobChMIkpSUmY-RggMV3FJBAh2 HlAQwEAAYASAA EgJCtvD_BwE ,[stan z dn. 20. 10. 2023].

* Tymiński R., Co grozi lekarzowi za ujawnienie tajemnicy lekarskiej, dostęp na stronie: https://prawalekarzy.pl /artykuly/co-grozi-lekarzowi-za-ujawnienie-tajemnicy-lekarskiej-21 ,[stan z dn. 20. 10. 2023].

* Van Rooyen L. J., History of Sexology, available on the website: Introdution to sexology – A Simplyfied Epistemology, available on the website: https://www.academia.edu/8888113/Introduction_to_Sexology_ A_Simplified_Epistemology?email _work_card=view-paper , p. 3 – 11.

Varia:

* Deutschland Strafgesetzbuch In der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.07.2023 (BGBl. I S. 203) m.W.v. 01.10.2023.; in: https://dejure.org/gesetze/ StGB ,[Stand: 20. 10. 2023]; English version available on the website: https://www.gesetze-im-internet.de/ englisch_stgb/index.html ,[as at: 20. 10. 2023].

* Nieobyczajny wybryk (tytuł umieszczony nad jednostka redakcyjną aktu normatywnego), dostęp na stronie: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-wykroczen-16788218/art-140 ,

[stan z dn. 20. 10. 2023].

* Nieobyczajne ogłoszenie, napis, rysunek (tytuł umieszczony nad jednostką redakcyjną aktu normatywnego), dostęp na stronie: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-wykroczen-16788218/art-141 [stan z dn. 20. 10. 2023].

* Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD – 10), dostęp na stronie: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/icd10/pdf/ICD10TomI.pdf ,[stan z dn. 20. 10. 2023].

* Obyczajność w: Wielki słownik języka polskiego, dostęp na stronie https://wsjp.pl/haslo/podglad/106577/ obyczajność ,[stan z dn. 20. 10. 2023].

Obyczajność w: Słownik języka polskiego, dostęp na stronie https://sjp.pl/obyczajno%C5%9B%C4%87 [stan z dn. 20. 10. 2023]

* Program specjalizacji w seksuologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Warszawa 2002, Aktualizacja 2018, s. 3 – 4, dostęp na stronie: https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/pdf/ 0758-program-1-D.pdf ,[stan z dn. 20. 10. 2023 r.].

* Proponowanie czynu nierządnego z chęci korzyści majątkowej (tytuł umieszczony nad jednostką redakcyjną aktu normatywnego), dostęp na stronie: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-wykroczen-16788218/art-142 ,[stan z dn. 20. 10. 2023].

* Sexuality in: https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research/key-areas-of-work/sexual-health/defining-sexual-health ,[as at: 20. 10. 2023]

* Sexual Offences Act 2003, available on the website: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents ,[as at: 20. 10. 2023].

* Sexualwissenschaft in: https://flexikon.doccheck.com/de/Sexualwissenschaft ,[Stand: 20. 10. 2023].

* Sexualwissenschaft,Sexualpsychologie in: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/sexualpsychologie-sexualwissen schaft#search=37970900cdd5f40c3f 148b825bfe5c02&offset=0 ,[Stand: 20. 10. 2023].

* Sexuologie in: https://sexuologie-info.de/ ,[Stand: 20. 10. 2023].

* Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 203) geändert worden ist, in: https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/ ,[Stand: 20. 10. 2023].

* The Code for Crown Prosecutors, available on the website: https://www.cps.gov.uk/publication/code-crown-prosecutors, [as at: 20. 10. 2023]; polska wersja Kodeks Postępowania dla Prokuratorów Koronnych, dostęp na stronie: https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/POLISH-Code-for-Crown-Prosecutors-October-2018.pdf , passim ,[stan z dn. 20. 10. 2023].

* Udział w: Słownik Języka Polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, dostęp na stronie: https://sjp.pwn.pl/ sjp/udzial;2532114.html ,[stan z dn. 20. 10. 2023].

* Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości z dn. 29. 10. 2020 r. s. 2, dostęp na stronie https://bip.brpo.gov. pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20RPO%20do%20Ministra%20Sprawiedliwo %C5%9Bci%20ws.%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20zabezpieczaj%C4%85cych%2C%2029.10.2020.pdf , [stan z dn. 20. 10. 2023].

* Zastrzeżenia do pracy biegłych sądowych z dn. 25. 11. 2022 r., dostęp na stronie https://www.gov.pl/web/rpp/ zastrzezenia-do-pracy-bieglych-sadowych ,[stan z dn. 20. 10. 2023].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Bartłomiej Kamiński