Granice obowiązku weryfikacji autentyczności zapotrzebowań przez farmaceutę
PDF

Słowa kluczowe

apteka
prawo farmaceutyczne
zapotrzebowania
produkty lecznicze
farmaceuta

Jak cytować

Zapotoczna, Z., Wielechowski, B., Maluchnik, E., & Kaczyński, T. (2024). Granice obowiązku weryfikacji autentyczności zapotrzebowań przez farmaceutę : Uwagi na marginesie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2022 r., V SA/Wa 5049/21. Przegląd Prawa Medycznego, 5(4). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/221

Abstrakt

Artykuł podejmuje nieopracowaną dotychczas w polskiej doktrynie prawa farmaceutycznego problematykę zakresu (granic) obowiązku weryfikacji przez farmaceutę autentyczności zapotrzebowań wystawianych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. 

Punktem wyjścia dla prezentowanych rozważań jest obserwowana w ostatnich latach praktyka orzecznicza sądów administracyjnych polegającą na stwierdzaniu utraty rękojmi należytego prowadzenia apteki z uwagi na nieprawidłową weryfikację autentyczności zapotrzebowań wystawionych przez podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Stanowisko to budzi wątpliwości prawne i wymaga pogłębionej analizy, która uwzględni cel, poziom skomplikowania regulacyjnego oraz faktyczne funkcjonowanie rynku farmaceutycznego. Celem niniejszego artykułu jest zatem uporządkowanie podejmowanego zagadnienia oraz rozpoczęcie dyskusji naukowej nad interpretacją oraz pożądanym kształtem obecnych regulacji w tym zakresie.

PDF

Bibliografia

Świerczyński M., Obrót produktami leczniczymi oraz wymagania dotyczące podmiotów prowadzących obrót, [w:] M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo farmaceutyczne, Warszawa 2020.

Ogiegło L., Obrót lekami wydawanymi z przepisu lekarza, [w:] J. Haberko (red.), System Prawa Medycznego. Tom 4, Warszawa 2019.

Michałowska K., Status prawny pacjenta – konsumenta świadczeń zdrowotnych, [w:] Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, B. Gnela, K. Michałowska (red.), Warszawa 2016, rozdz. XVIII.

Sroka T., Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, [w:] D. Bach-Golecka (red.), R. Stankiewicz (red.), System Prawa Medycznego. Tom 3. Organizacja systemu ochrony zdrowia, Warszawa 2020.

Garlicki L. (red.), Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. II, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.

Haczkowska M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2014.

Bator A., Kozak A., Wykładnia prawa w zgodzie z Konstytucją [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, S. Wronkowska (red.), Kraków 2005.

Jabłońska P. Wykładnia prokonstytucyjna w procesie sądowego stosowania prawa – przyczynek do dyskusji, „Przegląd Sądowy” 2021/7-8.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Zuzanna Zapotoczna