O perspektywie prawa do dobrej śmierci w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

dobra śmierć
eutanazja
koniec życia
medyczna pomoc

Jak cytować

Dukiet-Nagórska, T. (2023). O perspektywie prawa do dobrej śmierci w Polsce. Przegląd Prawa Medycznego, 4(3-4). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/200

Abstrakt

Autorka dokonuje oceny, obowiązującego w Polsce, stanu prawa pod kątem umożliwienia  - człowiekowi, który postrzega swoją dalszą egzystencję jako  nieludzkie i poniżające traktowanie – wsparcia w zakończeniu życia.

W konkluzji wywodów dochodzi do wniosku, że w tej sytuacji należy skonfrontować dwie, poniższe wartości: prawo do decydowania o swoim życiu osobistym oraz  wartość życia w okolicznościach nieludzkiego poniżającego traktowania. To zaś pozwala na zastosowanie instytucji opisanej w art. 26 par 2 k.k.

PDF

Bibliografia

R. Citowicz, Prawnokarne aspekty ochrony życia człowieka a prawo do godnej śmierci, Warszwa 2012

P. Daniluk, Kryteria określające zakres dóbr prawnych będących przedmiotem dyspozycji w warunkach kontratypu zgody uprawnionego, „Przegląd Sądowy” 4/2007

J. Długosz, Zgoda dysponenta dobrem prawnym w świetle regulacji konstytucyjnych. Rozważania na pograniczu konstytucyjnego prawa jednostki do samostanowienia o sobie i dogmatyki prawa karnego, [w:] R. Zawłocki (red.), Zgoda pokrzywdzonego, Warszawa 2012

P. Góralski, Prawne i społeczne aspekty eutanazji, Kraków 2008

T. Kaczmarek, Wolność dysponowania życiem a prawo do godnej śmierci. Rozważania o przestępstwie i karze, Warszawa 2006

J. Malczewski, Eutanazja: gdy etyka zderza się z prawem, Warszawa 2012;

J. Piskorski, Volenti non fit iniuria – niedoceniana czy przeceniana zasada prawa karnego? [w:] R. Zawłocki (red.), Zgoda pokrzywdzonego, Warszawa 2012

M. Płatek, Eutanazja – Etikettenschwindel a prawo do dobrej śmierci, [w:] M. Mozgawa (red.), Eutanazja, Wrocław 2015 (materiały pokonferencyjne)

K. Poklewski-Koziełł, Sąd Najwyższy Kanady wobec problemu „wspomaganego samobójstwa”, PiM 1999, vol. 4

K. Raczyński, Eutanazja w opinii studentów prawa i medycyny, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5492

M. Safjan (red.), Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, Wolters Kluwer business. 2011

M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium prawnoporównawcze, Kraków 2004

B. Wach, Spór o legalizację eutanazji: przegląd argumentów, Poznań 2019

M. Wąsek-Wiaderek, w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] M. Mozgawa (red.), Eutanazja, Wrocław 2015 (materiały pokonferencyjne)

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Teresa Dukiet-Nagórska