Narodowy Fundusz Zdrowia jako sprawca szkody antymonopolowej
PDF

Słowa kluczowe

sprawca szkody antymonopolowej
prywatne egzekwowanie konkurencji
Narodowy Fundusz Zdrowia

Jak cytować

Wieczerzyńska, B. (2024). Narodowy Fundusz Zdrowia jako sprawca szkody antymonopolowej. Przegląd Prawa Medycznego, 6(1). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/172

Abstrakt

Zarówno w prawie Unii Europejskiej, jak i polskim porządku krajowym, występuje kompleksowy model egzekwowania prawa ochrony konkurencji, na który składają się: publiczny i prywatny tryb egzekwowania reguł konkurencji. Tryb prywatnoprawny (private enforcement) realizują indywidualnie podmioty poszkodowane niezgodnym z prawem konkurencji zachowaniem innych podmiotów składając powództwo do sądu na podstawie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. W postępowaniu odszkodowawczym konieczne jest ustalenie sprawcy szkody antymonopolowej. Pojęcie sprawcy szkody antymonopolowej, obejmuje także jednostki, które nie wykonując działalności gospodarczej organizują lub świadczą usługi o charakterze użyteczności publicznej. Treścią publikacji, na podstawie przepisów prawa, dostępnej literatury i judykatów, jest próba odpowiedzi na pytania czy Narodowy Fundusz Zdrowia jako podmiot publiczny nie nastawiony ze swej istoty na osiąganie zysku może być kwalifikowany jako przedsiębiorca będący sprawcą szkody antymonopolowej obowiązanym do jej naprawienia oraz czy sąd cywilny w postępowaniu odszkodowawczym może nie zakwalifikować Narodowego Funduszu Zdrowia jako przedsiębiorcy mogącego być sprawcą szkody antymonopolowej?

PDF

Bibliografia

Banasiński C., Piontek E., Komentarz do art. 10 [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wyd. 1, Lexis Nexis Warszawa 2009.

Bieniek G., [w:] G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia Zobowiązania Tom I, Warszawa 1996.

Buczkowska E., Trepka M., Brak przesłanek do zawieszenia postępowania przez sąd cywilny rozstrzygający sprawę o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji do czasu rozstrzygnięcia postępowania antymonopolowego lub odwoławczego od decyzji Prezesa UOKiK w przedmiocie tego samego naruszenia – uwagi na tle art. 177 § 1 k.p.c., „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 4(10) (2021).

Etel M., Kilka uwag o pojęciu „przedsiębiorca” w prawie ochrony konkurencji, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” nr 3(3) (2014).

Kępiński M., Pojęcie i systematyka prawa konkurencji [w:] M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego tom 15 Prawo konkurencji, Warszawa, 2014.

Kohutek K., Glosa do postanowienia SN z dnia 24 września 2013 r., III SK 1/13, pkt. 3.1., LEX/el. 2015

Kohutek K., Szkoda antymonopolowa. Zasady odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, Warszawa 2018, Lex/el.

Kolasiński M., Stosowanie prawa konkurencji w odniesieniu do działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne w oparciu o zasady solidaryzmu społecznego – różnice w polskim i unijnym podejściu, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 6(3) (2014).

Materna G., Adresaci zakazu praktyk ograniczających konkurencję w prawie polskim i wspólnotowym, Europejski Przegląd Sądowy nr 6 (2009).

Stefanowicz-Barańska A., Komentarz do art. 2, [w:] K. Lis-Zarias (red.) P. Machnikowski (red.), Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz, Warszawa 2018.

Wieczerzyńska B., Prejudycjalny charakter decyzji Prezesa UOKiK w kontekście odwrócenia ciężaru dowodu winy w sprawach prywatnego egzekwowania prawa konkurencji, [w:] M. Strus-Wołos (red.), M. Wieczorek (red.), Prawda w postępowaniu cywilnym. Quid est Veritas?, Radom 2021.

Wolski D., Komentarz do art. 3 [w:] A. Piszcz (red.), A. Stawicki (red.), Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz, Warszawa 2018, Lex/el.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Beata Wieczerzyńska