Rola mediacji i mediatora w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza
Przegląd Prawa Medycznego 1-2/2021
PDF

Słowa kluczowe

mediacja
odpowiedzialność zawodowa
izba lekarska
neutralność
bezstronność

Jak cytować

Bek, D., & Hanc, J. (2021). Rola mediacji i mediatora w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza. Przegląd Prawa Medycznego, 3(1-2), 41–78. Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/122

Abstrakt

            Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich wprowadziła do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, instytucję mediacji między obwinionym lekarzem, a pokrzywdzonym pacjentem. Choć konflikt na linii lekarz-pacjent wydaje się idealnie wpisywać w założenia mediacji, rozwiązanie to nie cieszy się popularnością.

            Autorzy artykułu poddają analizie przepis art. 113 u.i.l. oraz wybrane konsekwencje wynikające z odesłania z art. 112 u.i.l. do kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego. Badają rolę mediacji i mediatora w świetle zasad mediacji i praktyk mediacyjnych przyjętych w ramach innych reżimów odpowiedzialności. W dostrzeżonych rozbieżnościach, a nawet sprzecznościach doszukują się przyczyn dysfunkcyjności uregulowania mediacji w ustawie o izbach lekarskich.

            Autorzy dochodzą do kategorycznego przekonania, że roli mediatora w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy nie można pogodzić z rolą lekarza. Ponadto uznają, że ustawa o izbach lekarskich powinna precyzyjnie określać konsekwencje ugody na gruncie uregulowanego nią postępowania.

PDF

Bibliografia

K. Bargiel-Matusiewicz, Komunikacja w mediacji: prawidłowości, problemy, możliwe rozwiązania [w:] Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych, red. O. Sitarz, Warszawa 2015

D. Bek, The Mediation Settlement as a Directive of the Level of Sanction [w:] The Postulates of Restorative Justice and the Continental Model of Criminal Law, eds. T. Dukiet-Nagórska, Frankfurt am Main 2015

D. Bek, J. Hanc, A. Jaworska-Wieloch, O. Sitarz, P. Zawiejski, Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego. Analiza aspektów materialnoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych, Warszawa 2019

D. Bek, O. Sitarz, Mediacja w sprawach karnych - krok po kroku [w:] Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych, red. O. Sitarz, Warszawa 2015

J. Berezowski, Elementy mediacji postępowaniach związanych z wystąpieniem zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia [w:] Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji, red. P. Malinowski, H. Duszka-Jakimko, A. Suchorska, Kraków 2015

J. Berezowski, P. Malinowski, Komentarz do art. 56 [w:] J. Berezowski, P. Malinowski, Ustawa o izbach lekarskich. Komentarz, LEX 2013

M. Białecki, Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012

E. Bieńkowska, B. Kunicka-Michalska, G. Rejman, J. Wojciechowska, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999

Black’s Law Dictionary, eds. B.A. Garner, St. Paul 2004

A. Cybulko, Potencjał mediacji w prawie medycznym [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska - Gabrysiak, K. Syroka - Marczewska, A. Walczak - Żochowska, Warszawa 2016

N. Christie, Granice cierpienia, tłm. L. Falandysz, Warszawa 1991

R. Cooper, Health care mediation. Promoting workplace collaboration and patient safety [w:] The Mediation. Handbook, eds. A. Georgakopoulos, New York 2017

T. Cyrol, Facylitacja a koncyliacja - jak mediować, aby robić to skutecznie, ADR. Arbitraż i Mediacja 3/2013

A. Daniluk-Jarmoniuk, Odpowiedzialność zawodowa lekarza, Lublin 2018

H. Frąckowiak, K. Frąckowiak, Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych - rozważania na tle nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, Palestra 9-10/2013

E. Gmurzyńska, R. Morek, O problemach dotyczących rozstrzygania spraw o błędy lekarskie i o roli mediacji, ADR. Arbitraż i Mediacja 3/2011

R.C. Jenkins, A.E. Smillov, M.A. Goodwin, Mandatory presuit mediation: 5‐year results of a medical malpractice resolution program, American Society for Healthcare Risk Management 4/2014

P. Konieczniak, Nieformalne źródła prawa na przykładzie Kodeksu Etyki Lekarskiej [w:] Źródła prawa. Teoria i praktyka, red. T. Giaro, Warszawa 2016

P. Konieczniak, O stosowaniu (i niestosowaniu) części ogólnej prawa karnego do odpowiedzialności zawodowej lekarzy [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska - Gabrysiak, K. Syroka - Marczewska, A. Walczak - Żochowska, Warszawa 2016

P. Konieczniak, Relacje między różnymi reżimami prawnymi odpowiedzialności [w:] System Prawa Medycznego. Tom III. Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, red. T. Dukiet-Nagórska, A. Liszewska, Warszawa 2021

M. Koszowski, Prawno-etyczne aspekty wykonywania zawodu mediatora (zasady etyki mediatora) z uwzględnieniem standardów europejskich, ADR. Arbitraż i Mediacja 4/2008

A. Krasuń, Realizacja zasad postępowania mediacyjnego w sprawach pracowniczych, ADR. Arbitraż i Mediacja 3/2020

D. Kużelewski, Wpływ prawa karnego materialnego na mediacje między pokrzywdzonym i oskarżonym - wybrane aspekty [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiuk, Warszawa 2009

C.B. Liebman, Medical Malpractice Mediation: Benefits Gained, Opportunities Lost, Law and Contemporary Problems 3/2011

K.J. Luty, Principles of Mediation Based on the Law on Chambers of Physicians, Studia Iuridica Lublinensia 3/2018

T. Malinowski, Jaki kształt odpowiedzialności zawodowej lekarza? Kilka uwag na temat polskiego modelu postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarza [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska - Gabrysiak, K. Syroka - Marczewska, A. Walczak - Żochowska, Warszawa 2016

A. Moskal, K. Waszkiewicz, Zastosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach dotyczących zdarzeń medycznych, ADR. Arbitraż i Mediacja 3/2017

M. Myślińska, Mediation Functions Performed by Mediator during Mediation. Selected Problems, Studia Iuridica Lublinensia 3/2018

M. Myślińska, Mediator w polskim porządku prawnym, Warszawa 2018

M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa 2014

T. Niedziński, Pragmatyki lekarskie [w:] System Prawa Medycznego. Tom 3. Organizacja systemu ochrony zdrowia, red. D. Bach-Golecka, R. Stankiewicz, Warszawa 2020

M. Paszkowska, Samorząd zawodowy lekarzy w świetle ustawy o izbach lekarskich z 2009 r., Przegląd Prawa Publicznego 4/2011

S. Pieckowski, Mediacja w sprawach gospodarczych [w:] Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości, Ustka 2010, s. 20; http://slupsk.so.gov.pl/download/wystapienia-prelegentow-ustka-konferencja--pazdziernik-2010-www.pdf [dostęp: 16.01.2021].

M. Rajca, E. Nowosielska, Postępowanie mediacyjne w ramach odpowiedzialności zawodowej lekarzy, Medyczna Wokanda 3/2011

A. Rękas, Mediacja w polskim prawie karnym, Warszawa 2011

W. Robaczyński, Podmioty odpowiedzialne za szkody medyczne [w:] System Prawa Medycznego. Tom III. Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, red. T. Dukiet-Nagórska, A. Liszewska, Warszawa 2021

J.P. Roscoe, Mediation of Health Care Disputes: An Opportunity to Heal Or a Prescription for Disaster? - https://www.jamsadr.com/pdf-viewer.aspx?pdf=/files/uploads/documents/articles/roscoe_li_healthcare_10-2010.pdf [dostęp: 16.01.2021].

M. Serwach, Obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie OC [w:] System Prawa Medycznego. Tom III. Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, red. T. Dukiet-Nagórska, A. Liszewska, Warszawa 2021

O. Sitarz, O mediacji w ogólności [w:] Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych, red. O. Sitarz, Warszawa 2015

T. Sroka, Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej, Forum Prawnicze 6/2013

E. Stefańska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-47716, red. M. Manowska, Warszawa 2021

J. Watoła, Mediator będzie lekarzem, ale czy zrozumie pacjenta?, http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,7436036,Mediator_bedzie_lekarzem__ale_czy_zrozumie_pacjent a_.html?disableRedirects=true [dostęp: 16.01.2021]

M.R. Wysocki, Praktyczne aspekty stosowania postępowania mediacyjnego w ustawie o Izbach Lekarskich (art. 113) w latach 2010–2013, ADR. Arbitraż i Mediacja 2/2015

W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010

I. Wrześniewska-Wal, Mediacja lekarz – pacjent - alternatywna forma rozwiązywania sporu, Fides et Ratio 2/2016

I. Wrześniewska-Wal, Mediacje w odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Analiza i propozycje zmian w kierunku obligatoryjności [w:] Mediacje obligatoryjne, red. K. Antolak-Szymanski, Warszawa 2017

I. Wrześniewska-Wal, Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich, Warszawa 2020

I. Wrześniewska-Wal, Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce, Warszawa 2018

D. Wójcik, Rola mediacji między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa [w:] System prawa karnego. Tom 1. Zagadnienia ogólne, red. A. Marek, Warszawa 2010

E. Zielińska, Ogólna charakterystyka odpowiedzialności zawodowej [w:] System Prawa Medycznego. Tom III. Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, red. T. Dukiet-Nagórska, A. Liszewska, Warszawa 2021

E. Zielińska, Organy i uczestnicy postępowania przygotowawczego [w:] System Prawa Medycznego. Tom III. Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, red. T. Dukiet-Nagórska, A. Liszewska, Warszawa 2021

E. Zielińska, Uwagi wstępne [w:] System Prawa Medycznego. Tom III. Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, red. T. Dukiet-Nagórska, A. Liszewska, Warszawa 2021

A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2019

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.