Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie ODT, DOCX lub RTF.
  • Przygotowano i dołączono bibliografię tekstu
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych w wytycznych dla autorów.

Wytyczne dla autorów

  1. Czcionka 12
  2. Interlinia 1
  3. Format cytowań - Polish Legal, przykład w docx oraz styl w pliku csl
  4. Zalecane jest używanie menedżera bibliografii jak Zotero, Mendeley lub EndNote

Czasopismo nie pobiera opłat za publikację

Nadesłane prace publikowane są w ramach pięciu działów tematycznych:

Dział I - ogólny: prawnicze i prawno-etyczne artykuły naukowe z zakresu
szeroko rozumianego prawa medycznego i farmaceutycznego, w tym opracowania
interdyscyplinarne (pożądane współautorstwo prawników z medykami, z
etykami medycznymi, z przedstawicielami nauk przyrodniczych oraz
społecznych)

Dział II: "Prawo w praktyce medycznej": przystępne, zwłaszcza na potrzeby
przedstawicieli zawodów medycznych, omówienia zagadnień prawnych
pojawiających się spontanicznie na tle praktykowania medycyny

Dział III: "Z sali sądowej": glosy, komentarze problemowe do pojedynczych
orzeczeń, caase studies i przeglądy orzecznictwa

Dział IV: "Zmiany w prawie": omówienia istotnych dla praktykowania
medycyny zmian w obowiązującym prawie

Dział V: "Komentarze, opinie, sprawozdania, recenzje": sprawozdania
problemowe z konferencji naukowych, recenzje publikacji z zakresu prawa
medycznego i etyki medycznej, opinie prawne, komentarze do aktualnych
zagadnień prawa i etyki medycznej

Wytyczne odnośnie do opracowywania case studies:
Case study (studium przypadku, analiza przypadku) jest z powodzeniem
wykorzystywane zwłaszcza w naukach medycznych i społecznych. Takie
opracowanie na potrzeby prawa medycznego powinno łączyć w sobie cechy
glosy, studium przypadku i opinii prawnej. Jak więc widać jest to forma
literacka synkretyczna. Jej kształt zależy od tego, skąd pochodzi kazus: z
orzeczenia sądowego, z etapu postępowania przygotowawczego (albo
wyjaśniającego), z opinii lekarskiej na potrzeby postępowania sądowego, z
przekazu ustnego podczas konferencji naukowej, czy nawet z prasy - o ile
jest dostecznie rzetelnie opisany od strony faktów medycznych.

Case study powinno składać się z co najmniej trzech części.
1. Pierwsza to stan faktyczny z uwzględnieniem wszystkich elementów
istotnych dla sprawy. Medycy będą chcieli dowiedzieć się jak najwięcej o
szczegółach medycznych, bo ich niedostatek uniemożliwi pełne zrozumienie
kwestii prawnych.
2. Druga część nakreśla problem prawny: do czego sprowadza się spór i
jakie zagadnienia prawne wymagają rozstrzygnięcia.
3. Część trzecia, gdy chodzi o glosę do orzeczenia sądowego, to omówienie
tego orzeczenia razem z istotnymi dla problemu częściami uzasadnienia.
Jeżeli problemów prawnych jest kilka, można na potrzeby opracowania
wypreparować tylko jeden i przytoczyć elementy uzasadnienia tylko dla tego
wątku (np. gdy sprawa jest bardzo skomplikowana i wielowątkowa) albo
wymienić w drugiej części wszystkie wątki i przywołać uzasadnienie ze
względu na wszystkie. To drugie jest bardziej nośne, bo wątki zazwyczaj
zazębiają się i warunkują.
4. Część czwarta to własny komentarz do rozstrzygnięcia, wyjaśniający, do
czego sąd zmierzał, dlaczego tak orzekł i czy słusznie. Powoływanie się na
inne podobne orzeczenia - bądź przywołane w uzasadnieniu, bądź skojarzone
samodzielnie - jest przydatne, jeżeli pozwala naświetlić i rozważyć
problem z wielu stron, przykładowo z punktu widzenia pacjenta innej płci,
w innym wieku czy wykonującego określony zawód.
Jeżeli sprawa dotyczy tylko postępowania przygotowawczego (bądź
wyjaśniającego), to zamiast uzasadnienia wyroku powinno być podane i
skomentowane uzasadnienie decyzji prokuratora (albo rzecznika
odpowiedzialności zawodowej).

Jeśli autor decyduje się na czyste studium przypadku, czyli takie, które
nie trafiło na drogę prawną, to część trzecia i ostatnia zawiera ocenę
prawną: jak taka sprawa powinna zdaniem autora zostać rozstrzygnięta i
dlaczego - czyli w istocie opinię prawną.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane z innych powodów lub dla innego oddziału.