O czasopiśmie

            Kwartalnik "Przegląd Prawa Medycznego" stanowi kontynuację merytoryczną kwartalnika "Prawo i Medycyna", którego ukazywanie się przerwała tragiczna śmierć Wydawcy w lutym 2018 r. Dla zachowania zgromadzonego w orbicie "Prawa i Medycyny" kapitału intelektualnego zespół redakcyjny w poszerzonym składzie zadecydował o podjęciu działalności naukowej i badawczej pod nową nazwą.

            "Przegląd", nawiązuje do linii programowej poprzednika i jego dwudziestoletniej tradycji umysłowej. W ostatnich latach linia ta wzbogaciła się o zagadnienia bioetyczne, a publikowane opracowania nabrały kontekstu interdyscyplinarnego. Na takich zasadach będzie również dokonywany dobór tekstów - z większym tylko naciskiem na analizę prawną praktyki medycznej z punktu widzenia potrzeb czynnych zawodowo lekarzy.

            Za główne zadanie "Przegląd Prawa Medycznego" stawia sobie udzielanie odpowiedzi na pytania o skutki prawne i etyczne coraz to nowych osiągnięć medycyny. Zamieszcza zarówno dłuższe opracowania problemowe, jak studia przypadków prawnomedycznych wraz z ich kwalifikacją prawną, a ponadto zwięzłe krytyczne omówienia najnowszych zmian w prawie. Publikuje komentarze do wyroków sądów powszechnych i orzeczeń sądów lekarskich. Podejmuje tematy ram prawnych wykonywania zawodów medycznych, odpowiedzialności podmiotów leczniczych, jak również oceny prawnej i etycznej działań medycznych nieuregulowanych jeszcze przez prawo lub co do których istnieją w prawie luki. Szuka teoretycznych i praktycznych rozwiązań przy kolizji prawnie chronionych dóbr i interesów z obowiązkami zawodowymi personelu medycznego.

            W skład redakcji wchodzą lekarze i prawnicy, a także etycy z różnych ośrodków akademickich kraju i zagranicy. Jako redaktor naczelna "Przeglądem" kieruje dr hab. Maria Boratyńska - poprzednia naczelna "Prawa i Medycyny" - z Radą Programową pod przewodnictwem prof. dr hab. Mirosława Wielgosia.

            Dziękując tym Autorom, którzy przyczynili się do stworzenia naukowej renomy "Prawa i Medycyny" jako wiodącego tytułu w dziedzinie prawa medycznego, liczymy na ich udział w nowym przedsięwzięciu o tym samym charakterze. Jednocześnie zapraszamy innych i czekamy na nowe nazwiska uzdolnionych naukowców, którzy zechcą zasilić nasz korpus i pomnażać dorobek umysłowy wypracowany przez wieloletnią działalność.

 

Czasopismo punktowane: 20 pkt