O czasopiśmie

O Przeglądzie

Kwartalnik "Przegląd Prawa Medycznego" stanowi kontynuację merytoryczną kwartalnika "Prawo i Medycyna", którego ukazywanie się przerwała tragiczna śmierć Wydawcy w lutym 2018 r. Dla zachowania zgromadzonego w orbicie "Prawa i Medycyny" kapitału intelektualnego zespół redakcyjny w poszerzonym składzie zadecydował o podjęciu działalności naukowej i badawczej pod nową nazwą.

Za główne zadanie "Przegląd Prawa Medycznego" stawia sobie udzielanie odpowiedzi na pytania o skutki prawne i etyczne coraz to nowych osiągnięć medycyny. Zamieszcza zarówno dłuższe opracowania problemowe, jak studia przypadków prawnomedycznych wraz z ich kwalifikacją prawną, a ponadto zwięzłe krytyczne omówienia najnowszych zmian w prawie. Publikuje komentarze do wyroków sądów powszechnych i orzeczeń sądów lekarskich. Podejmuje tematy ram prawnych wykonywania zawodów medycznych, odpowiedzialności podmiotów leczniczych, jak również oceny prawnej i etycznej działań medycznych nieuregulowanych jeszcze przez prawo lub co do których istnieją w prawie luki. Szuka teoretycznych i praktycznych rozwiązań przy kolizji prawnie chronionych dóbr i interesów z obowiązkami zawodowymi personelu medycznego.

Etyka

Przegląd Prawa Medycznego stosuje standardy i wytyczne COPE w zakresie etyki publikacyjnej.

Można z nimi zapoznać się pod tym adresem: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

Zasady redakcyjne

Do publikacji przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Artykuły powinny zostać przesłane do publikacji po uzyskaniu zgody wszystkich autorów, który przyczynili się do powstania prac. Osoby nadsyłające prace powinny upewnić się, że wszystkie osoby, które miały wkład w powstanie artykułu, zostały wskazane jako współautorzy.

Autorzy są zobowiązani do podania informacji o źródłach finansowania publikacji, takich jak np. granty krajowe.

Wszystkie artykuły publikowane w Przeglądzie Prawa Medycznego są poddawane podwójnie ślepej recenzji. Redakcja czasopisma wyznacza na recenzentów osoby, które nie pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami artykułów, czy w innym bezpośrednim formalnym lub nieformalnym stosunku.

Przegląd Prawa Medycznego bardzo poważnie traktuje kwestie naruszenia praw autorskich, plagiatu lub innych naruszeń praktyk w zakresie publikacji i dokumentuje wszelkie przypadki nierzetelności naukowej. Dążąc do ochrony praw naszych autorów, zawsze badane są skargi dotyczące plagiatu lub niewłaściwego wykorzystania opublikowanych artykułów.

Czasopismo przeciwstawia się praktykom „ghostwriting” i „guest authorship”. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, a odpowiednie podmioty zostaną powiadomione o zaistniałej sytuacji.

Języki publikacji

Czasopismo przyjmuje teksty w języku polskim i angielskim.

Opłaty

Przegląd nie pobiera opłat za publikację.

Dostęp

Artykuły publikowane są w zamkniętym dostępie (chyba że zaznaczono inaczej). Dostęp do treści Przeglądu posiadają prenumeratorzy. Dostęp zostaje otwarty po 6 miesiącach od publikacji.

Archiwizacja

Treści Przeglądu są archiwizowane w ramach PKP Preservation Network.

Źródła dochodu

Przegląd funkcjonuje w oparciu o finansowanie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.